Projecten en Klassenwerk

Populair

 

  • Oud papier:
    zaterdag 25 oktober

 

 

voorjaar

 

 

Jaarplan 2013-2014

Jaarplan 2013-2014

Verbeterpunten voor dit schooljaar komen voort uit het school(ontwikkel)plan 2011-2015, uit de evaluatiedag met het team en uit de gescoorde WMK kaarten door personeel, ouders en leerlingen. Aan de hand van onderstaande verbeterpunten, maakt de directeur in augustus/ september 2013 een vergaderoverzicht. Op die manier borgen we dat we deze punten aan bod laten komen. Op de evaluatiedag aan het einde van het schooljaar (en bij extra tussenevaluaties op het gebied van nieuwe onderwerpen), evalueren we of we alles (voldoende) hebben behandeld en wat er voortvloeiend uit het huidig schooljaar, mee moet worden genomen naar 2014-2015 en later. Tevens leggen we weer verantwoording af aan ouders/ verzorgers, in een nieuw jaarverslag.

 

Onderwerpen Jaarplan 2013-2014

Verbeteronderwerp/ onderwerp van aanpak

Wanneer aan bod?

Hoe en Wie (betrokkenen)?

Inhoud besluit / genomen op

(af te vinken)

Hoe wordt het vastgelegd/ geborgd?

1. De Groepsplannen volgens de aanpak van HGW verder uitbreiden en op elkaar afstemmen. We werken met 3 niveaugroepen. Leerlijnen scherper krijgen door overleg.

In bouwoverleg september / oktober worden de groepsplannen naast elkaar gelegd.

Het gehele team. Overleg in de verschillende bouwen en tijdens follow-up gesprekken en leerling-besprekingen.

Afspraken worden vastgelegd op schoolniveau.

Tussenevaluatie in januari / februari.

Eindevaluatie in juni.

2. Zorg buiten de 3 leerlijnen gebeurt buiten de klas. Hierin lijn brengen en duidelijke afspraken maken. (evt. groep doorbrekend werken)

Gedurende het hele schooljaar.

Het gehele team. Overleg in de bouwvergaderingen en uiteindelijk in een teamvergadering of leerlingbespreking.

Afspraken worden op schoolniveau vastgelegd. Een aantal keer in dit schooljaar wordt er geëvalueerd in de bouwvergaderingen en eventueel leerlingbespreking.

3.Implementatie Kind plannen en waar mogelijk Kind gesprekken in de afspraken rond HGW, als start bij meer begaafde leerlingen.

Er komt meer sturing vanuit de follow-up om dit vaker in te zetten.

Gedurende het hele schooljaar, wanneer deze kinderen het nodig hebben

Het gehele team. Overleg in de verschillende bouwen en tijdens follow-up gesprekken en leerling-besprekingen. Met ouders van de betreffende leerlingen wordt e.e.a. gedeeld.

Plannen worden gemaakt en vastgelegd in Dotcom/ leerlingdossier.

Tussenevaluatie in januari / februari.

Eindevaluatie in juni.

4.   Schoolzorgprofiel opstellen, afhankelijk van actuele politieke koers Passend Onderwijs

Lopende het schooljaar

De IB-er bewaakt de voortgang hiervan en bespreekt met de directeur en het team wat mogelijk is.

Aan het einde van het schooljaar is er indien nodig een Zorgprofiel op schoolniveau.

5. Eindperspectief vastleggen van groepen leerlingen.

Lopende het schooljaar bij betrokken leerlingen

IB-er bewaakt dit (bij leerlingen waarvoor er verplichtingen in dat kader bestaan) en stemt dit af met betrokken leerkrachten en ouders

Perspectieven worden besproken in bouwvergadering/ leerlingbespreking.

In individuele of in groepsplannen

Wordt dit vastgelegd. Gegevens in Dotcom / leerlingdossiers.

6. Onderzoek naar verbetering van het leesonderwijs op De Rietkraag, resulterend in een visie rondom lezen en de aanschaf van een nieuwe methode / nieuwe methoden op dit gebied.

Uitgesmeerd over het gehele schooljaar. Opstart al voor de herfstvakantie

De onderwijsinnovator, ondersteund door Annelies Lubbers, onderzoekt samen met het gehele team wat onze visie is op het gebied van leesonderwijs. Daarna wordt er onderzocht wat nodig is aan nieuwe leesmethode(n). Dit wordt gerapporteerd aan directeur en team ter besluitvorming. Na goedkeuring volgt waar mogelijk aanschaf van eventuele nieuwe methoden en andere leermiddelen rondom lezen

Vastlegging geschiedt op verschillende niveaus: op het niveau van De Rietkraag in de voordracht van de onderwijsinnovator en in afspraken op schoolniveau

7.Verdere ontwikkeling als Opleidingsschool

Gedurende het gehele schooljaar

Met name de Opleider in de school en de directeur zijn bij extern overleg betrokken met o.a. de Katholieke Pabo Zwolle en andere opleidingsscholen van mijnplein. Intern werken we met een leergemeenschap aan stagiaires die zich naast stagetaken in de groepen, bezig houden met Jaarplan punt 8.

Afspraken worden gemaakt met de KPZ, de opleider in de school en de directeur. Deze afspraken worden vastgelegd/ beleid gemaakt.

De afspraken van het onderzoek rondom het vak

Engels worden vastgelegd op schoolniveau.

8. Engels: Oriëntatie op een nieuwe methode. Belangrijk hierbij is of we gaan voor een methode voor groep 5 t/m 8 of voor een methode die al eerder start.

De stageleergroep krijgt dit als onderzoeksopdracht mee om uit te werken in samenspraak met de opleidingscoördinator.

Lopende het schooljaar, opstart na de herfstvakantie

Opleidingscoördinator coördineert het onderzoek en initieert in overleg met de directeur de terugkoppeling in de team- of bouwvergadering. Wanneer nodig volgen zichtzendingen of een bezoek aan Heutink

Aan het einde van het schooljaar aanschaf van een nieuwe methode

9. Oriënteren en aanschaffen van een nieuwe rekenmethode.

Opstart september-oktober 2013

Alle teamleden bespreken dit in de bouwvergaderingen en teamvergadering. De directeur of een commissie zal zich hier verder in verdiepen en komt met een voorstel.

Aanschaf nieuwe methode dit schooljaar.

10. Betere controle (benchmarking) gegevens opbrengsten m.b.v. het Meta Management Systeem.

Opstart september- december 2013, verdere implementatie vanaf januari 2014

Directeur en IB-er verdiepen zich hierin en gaan hiermee werken. Communicatie richting team volgt daar waar nodig middels memo’s en/ of teamvergaderingen

Afspraken zijn op Stichtingsniveau gemaakt en worden daar geëvalueerd, waarna geborgd kan worden

11. Twee keer per jaar een datamuur opzetten om de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen in beeld te brengen.

In februari na de Cito’s en in juni.

De IB er in samenwerking met de directeur en eventueel de bouwcoördinatoren verdiepen zich hierin en werken het uit. Het gehele team werkt mee aan de invulling van de scores van de leerlingen.

Afspraken worden vastgelegd op schoolniveau door de IB er.

Twee keer per jaar een evaluatie.

( maart en juni)

12. Verdere ontwikkeling van het boven schoolse traject PLG rondom het onderwerp begrijpend lezen.

Gedurende het hele schooljaar.

In dit schooljaar voor het hele team een aantal scholingsmomenten.

Afspraken worden boven schools vastgelegd. Communicatie richting de betrokken scholen wordt boven schools gedaan.

13. ICT: Implementeren van de klas.nu 3 van Heutink en Dotcom 5.1

Lopende het schooljaar.

De ICT-leerkracht coördineert dit (incl. ingebruikname). Hij rapporteert hierover aan de directeur die middelen voor aanschaf reserveert.

Nieuwe computers / netwerksysteem worden / wordt aangeschaft en in gebruik genomen

14. Gebruik maken van de centrale agenda MOO, vervangende de Heutink centrale agenda.

Gedurende het schooljaar.

Alle teamleden gaan dit uitproberen om te zien of dit iets is voor de heldere planning van schoolse activiteiten.

Tussenevaluatie in januari / februari

Eindevaluatie in juni.

15. Afspraken maken over het gebruik van filmmateriaal.

Oktober / november.

Bespreken in de teamvergadering met alle teamleden.

Afspraken worden op schoolniveau vastgelegd.

16. Structureel tijd vrij maken voor onderlinge klassenbezoeken m.b.v. één van de ontwikkelde BAS-kijkwijzers en overleg hierop volgend. IB-er komt met SVIB in tenminste de helft van de groepen

Verschillende momenten gedurende het schooljaar.

Directeur / IB-er / Onderwijsassistent / evt. een Invalleerkracht, worden ingezet in een rooster, zodat alle leerkrachten minimaal een keer aan de beurt komen. Rooster wordt door IB-er of directeur gemaakt

Momenten en betrokkenen staan genoemd in een overzicht, dat ter uitvoering wordt gebracht.

Evaluatie op evaluatie-ochtend aan het einde v.h. schooljaar.

17. VVE – vloeiender lijn PSZ en KDV richting basisschool in samenwerking met KOOS en de Vogelaar.

 

Lopende het schooljaar wordt hier meer over bekend

Eén onderbouwleerkracht is wanneer nodig aanspreekpunt van De Rietkraag rondom de bevordering van de VVE afspraken en koppelt dit terug richting betrokkenen

Afspraken rondom het VVE beleid worden vastgelegd en uitgevoerd.

18. Investeren in een goede samenwerking met alle partijen binnen de Brede school;

De Vogelaar, KOOS, KDV, BSO en de peuterspeelzaal)

 

 

 

 

Gedurende het schooljaar

Met name de kleuterleerkrachten (VVE) en de directeur

Afspraken worden vastgelegd.

19. Verouderde BAS documenten evalueren en wanneer nodig aanpassen/ bijstellen. Behandelen van minimaal 3 BAS documenten. Aan de directeur welke de meeste aandacht verdienen op dat moment. De documenten die worden gekozen passen bij het onderwerp waaraan wij werken op schoolniveau “zelfstandigheid”.

In reguliere team- of bouw-vergaderingen (zie vergaderoverzicht dat ontwikkelt gaat worden).

Agendering door directeur of IB-er. Voorbereiding door “eigenaren” van het document. Bespreking in de bouw of in het gehele team. Besluit altijd alleen in een teamvergadering

Vastgelegd in verschillende BAS-documenten. Deze worden digitaal opgeslagen. Controle o.a. aan de hand van klassenbezoeken. Soms aan de hand van daarvoor ontwikkelde kijkwijzers

20. We willen meer aandacht besteden aan de zelfstandigheid en talentontwikkeling van onze leerlingen. Dit is één van onze kernwaarden. We verkennen mogelijkheden om ons hierin te profileren.

Een aantal momenten in het schooljaar wordt hier in bouwvergaderingen/ teamvergaderingen aan gewerkt.

Alle teamleden gaan hiermee aan de slag in de bouwvergaderingen en teamvergaderingen. De directeur in samenspraak met de IB-er en bouwcoördinatoren zullen het onderdeel agenderen.

Afspraken worden op schoolniveau vastgelegd en beleid wordt eventueel aangepast. Ook in het nieuwe schoolwerkplan.

21. Continueren technieklijn.

Gebruik maken van de techniekkasten.

 

Gedurende het schooljaar

Leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 gaan de techniekkasten gebruiken en gebruiken de inhoud voor de practicumlessen van natuur en techniek

Technieklijnen van de onderbouw en bovenbouw worden vastgesteld. Evaluatie gedurende het schooljaar.

22. Positiebepaling van de werkgroep schooltijden.

In september 2013, worden verdere acties in het schooljaar uitgezet

De werkgroep schooltijden bestaat uit ouders, leerkrachten, afvaardiging vanuit de MR en wordt aangestuurd door de directeur.

Terugkoppeling naar ouders, leerkrachten en MR waar nodig

Afhankelijk van de tendens, wordt e.e.a. zorgvuldig in gang gezet of het blijft zoals het nu is

Er wordt een tijdspad opgezet.

23. Een aantal WMK kaarten/ Quickscans en een vragenlijst wordt afgenomen. Dit schooljaar: Vragenlijst burgerschap (leerlingen), sociale veiligheid (ouders). Verder als kaarten / QuickScans: Didactisch handelen, actieve en zelfstandige rol leerlingen, schooladministratie en procedures, sociaal-emotionele ontwikkeling en interne communicatie.

Verspreid over het schooljaar, maar vooral in maart (zie vergaderrooster)

Directeur en IB-er initiëren en maken aan. Sommige kaarten worden met het team gemaakt. Scoring door betrokkenen

Na scoring worden prioriteiten gesteld en meegenomen naar volgend jaar/ volgende jaren als verbeterpunten

24. Continueren leerlingenraad volgens de opgestelde afspraken.

De inhoud van de leerlingenraad nemen we nog even onder de loep, zodat het voldoende bijdrage levert aan de school. Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken.

5x gedurende het schooljaar

 

Inhoud leerlingenraad bespreken in september in de teamvergadering

In een teamvergadering bespreken we de inhoud van de leerlingenraad.

Verkiezingen in de groepen vanaf groep 5, daarna inauguratie nieuwe leerlingenraad. Komt 5 x bij elkaar met zoveel mogelijk de directeur en/of de onderwijsassistent

Notulen met afspraken worden vastgelegd.

25. Wat het gebouw(terrein) betreft wordt gekeken naar:

- mogelijke actie rondom het schoolterrein/schooltuin, mogelijke vervanging duikelrek, mogelijke vervanging van stoffen wanden door verfwanden, mogelijk een aanschaf van een picknicktafel,

mogelijk nieuwe luxaflex in enkele groepen, nieuwe bureaustoelen

September –december 2013

Mogelijk op begroting 2014

 

 

 

 

De directeur zoekt uit en verstrekt de opdracht wanneer dit financieel haalbaar is

 

 

 

Afhankelijk van wat mogelijk is, worden de nodige investeringen gedaan

26. LB functies: Wanneer financieel haalbaar / toepasbaar binnen afspraken mijnplein, uitbreiding met de LB functie “bouwcoördinatoren” of het toewerken naar invoering van de functie “adjunct directeur”

In teamvergadering en MR in september- november 2013

Het functieprofiel voor bouwcoördinatoren is al afgerond en gedeeld met team en MR. Wanneer mogelijk volgt de sollicitatieprocedure

Mogelijke nieuwe LB functionarissen worden benoemt in de LB schaal en krijgen een takenpakket passend bij hun profiel.

27. Duidelijke lijnen uitzetten rondom de taak van de bouw-coördinator en het vormen van een soort “MAT”, zodat de onderwijs-kundige lijnen duidelijker worden

September/ november 2013

De bouwcoördinatoren, de directeur en de IB-er overleggen samen over de structuur (MAT), het stroomschema en koppelen dit terug naar het team en MR

Afspraken en worden vastgelegd in notulen en beleid.

28. Communicatie naar ouders verbeteren. Dit op verschillende terreinen. ( zorg, verbeteractiviteiten op schoolniveau, enz.)

Gedurende het schooljaar.

 

In de nieuwsbrieven volgend op relevante toetsen wordt o.a.de trend vermeld

Het hele team is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige communicatie naar ouders.

We besteden hier aandacht aan in een teamvergaderingen en in bouwvergaderingen.

De informatie rondom toetsen en andere gegevens rondom leerresultaten worden door de IB er

overgebracht.

Afspraken op schoolniveau worden vastgelegd.

Afspraken met ouders worden vastgelegd in Dotcom

Meer informatie in de nieuwsbrieven.

29. Schoolvisie ontwikkelen en eventueel aanpassen rondom pesten. We willen onderzoeken of onze methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling toereikend is. We willen meer lijn zien in de aanpak van pestgedrag op school.

oktober- november 2013 opstart.

Uitvoerend gedurende het schooljaar.

In een teamvergadering en bouwvergaderingen aangestuurd door de directeur, IB er en bouwcoördinatoren nemen we dit onderwerp onder de loep.

 

Afspraken op schoolniveau worden waar nodig aangepast in het pestprotocol.

 

30.Hercertificering Kanjertraining van enkele personeelsleden. Zij komen in aanmerking voor het certificaat B.

September 2013

De betreffende leerkrachten volgen één dag een herhalingscursus.

Daarbij kunnen ze zich certificeren voor het certificaat B.

Nieuwe afspraken n.a.v. deze cursus worden op schoolniveau vastgelegd.

31. Aanleggen van een lijst van gevolgde nascholing / expertiselijst personeel

Lopende het schooljaar

Teamleden geven gegevens door aan de directeur, die ze in overzicht zet

In een overzichtslijst

32. Aanzet tot onderzoek identiteit

Gedurende het schooljaar

Mariëlle Oldenbeuving buigt zich over dit onderwerp en betrekt de directeur en het team hierbij waar nodig. Afspraken en verandering in beleid worden in het team en met de directeur besproken.

Afspraken worden vastgelegd in notulen/ beleid

 

Opgezet door Mariëlle Oldenbeuving, in samenspraak met Taco Houkema, augustus 2013