IPC

Op De Rietkraag werken we met IPC (International Primary Curriculum). Met IPC werken we in de middagen groepsdoorbrekend en thematisch aan de wereldoriënterdende en creatieve vakken. Hieronder kunt u meer informatie lezen over IPC. Wilt u het eens in de praktijk zien? Maak dan gerust een afspraak om eens een kijkje te nemen in onze school! 

Veranderende wereld

Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. 

Units

Het uitgangspunt is telkens wat leerlingen gaan leren en niet wat ze gaan doen. De IPC-thema’s worden op een eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten die interessant, goed doordacht en leuk zijn. Deze activiteiten zijn met zorg samengesteld, gebaseerd op recent wetenschappelijk hersenonderzoek. 

IPC: een voorbeeld

Maar hoe werkt een unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’, een duidelijk vakoverstijgend onderwerp. Hoe leuk is het om zes weken lang van alles te leren over chocolade? Bij het vak kunst ontwerpen de leerlingen een verpakking, bij geschiedenis is er aandacht voor het verleden en het heden, bij natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden de kinderen uitgenodigd om uit te zoeken waar op aarde de cacaoboom groeit. 

Bijzonder

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Die vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Doordat leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan in álle vakken kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden te zien en verbindingen te maken. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en leren het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen. Het curriculum is ook internationaal. Bij elk thema gaan de kinderen ‘de grens over’, wordt het onderwerp vanuit andere culturen belicht en gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten en verschillen met andere landen en culturen. Dat alles maakt IPC bijzonder. IPC Nederland reikt alle informatie en hulpmiddelen aan, leerkrachten kunnen zelf bepalen hoe ze dat willen toe- en inpassen. Het leren staat altijd centraal 

IPC in de praktijk

Tijdens het startpunt, de gezamenlijke opening van een unit, raken kinderen betrokken bij het thema. Het curriculum geeft de leerkracht de ruimte, maar ook suggesties, om de kinderen te prikkelen en in te haken op hun belevingswereld. Na de start is er altijd de kennisoogst; het in kaart brengen van de bestaande kennis bij de kinderen. Om te ontdekken wat kinderen al van een onderwerp weten wordt er bijvoorbeeld gewerkt met visuele schema’s, die we ‘mindmaps’ noemen. Vaak weet uw kind al veel meer dan het zelf denkt. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de kennisoogst uit te breiden. Het zet aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden 

Curriculum voor het basisonderwijs - IPC Nederland

Kwaliteit

IPC staat voor kwaliteit. Het curriculum wordt niet zomaar uit handen gegeven en scholen volgen een implementatietraject van minimaal twee jaar. IPC Nederland onderhoudt contact met de lidscholen en biedt door het jaar heen de nodige begeleiding om succesvol te kunnen zijn. IPC werkt alleen met gecertificeerde trainers die de trainingen voor leerkrachten, coördinatoren en directeuren verzorgen. Wereldwijd werken scholen in 92 landen met het IPC-curriculum. In Nederland groeit IPC in gedegen tempo. Momenteel zijn er meer dan 300 IPC-scholen, verspreid over het hele land.