1.5. Missie en Visie

1.5 Missie en Visie

• De kinderen op De Rietkraag krijgen ruimte voor ontwikkeling. Zij leren zoveel mogelijk op eigen kracht te varen van groep naar groep. Er wordt een goede basis gelegd om zich te kunnen redden in de maatschappij van morgen.

• We gaan mee met de tijd, spelen in op verschillen tussen kinderen en we stimuleren onze kinderen met durf en lef hun eigen grenzen te verleggen. Kortom ons onderwijs is altijd in beweging.

• We stellen wel grenzen en maken bewuste keuzes. We kunnen niet alle zorg bieden (zie schoolondersteuningsprofiel)

• Het team zorgt voor bruggen tussen de groepen. Deze bruggen vertalen we in doorgaande lijnen, communicatie en (BAS-) afspraken en voorspelbaar leerkrachtgedrag.(IGDI/modellen)

• Er is een grote mate van bereidheid binnen het team om zichzelf te blijven ontwikkelen door middel van reflectie, evaluatie, opleiding en coaching. Dit willen wij realiseren binnen ons onderwijs in de klas, op school met collega’s onderling en op mijnplein niveau tussen de scholen.

• Ouders maken we deelgenoot van het onderwijsproces, zodat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.

Onze missie:

De Rietkraag maakt de komende vier jaar het verschil door kwalitatief goed onderwijs te geven in de basisvakken, taal, lezen en rekenen in een veilige en saamhorige omgeving, waarbij ieder kind en ieder gezin wordt gezien en waarbij we onze leerlingen voorbereiden en stimuleren om met een onderzoekende en nieuwsgierige houding zelfredzaam te zijn in de maatschappij van morgen. Dit doen we met de juiste leermiddelen.

We geven doelgericht les op 3 niveaus volgens het IGDI model, waarbij doelgericht en interactief onderwijs, modellen(voorbeeldgedrag van de leerkracht) en samenwerken belangrijke pijlers zijn. Er is aandacht voor een goede instructie en we benutten de kwaliteiten van onze leerlingen.

De leerkracht is daarbij steeds een inspiratiebron voor leerlingen. De leraar draagt het plezier van leren over op de kinderen en geeft door modelling steeds het goede voorbeeld, zowel in spel- als in leersituaties. Spelsituaties zijn zeer geschikt voor leerlingen om hetgeen ze geleerd hebben toe te passen in de praktijk.

Waar staan we voor:

We zien het totale kind door regelmatig kindgesprekken te voeren.

We stimuleren onze leerlingen om met durf en lef eigen grenzen te verleggen. We geven hen vertrouwen en dagen hen uit.

Niet voor alle leerlingen is onderwijs altijd vanzelfsprekend. Soms zijn er kinderen die meer nodig hebben. Deze kinderen nemen we bij de hand. We zijn als leerkracht een voorbeeld en we begeleiden deze leerlingen en hun ouders in het proces. We dragen samen met ouders bij aan het geven van een gedegen basis voor de toekomst van ieder kind.

De Rietkraag werkt samen in een veilige en gezonde omgeving aan de belangrijkste basisvaardigheden die de leerlingen voor de maatschappij van morgen nodig hebben.

De komende vier jaar werken wij aan het samen delen en bespreken van zorg van onze leerlingen en de ontwikkeling in en van de school (samen met ouders).We zullen regelmatig klankbordavonden organiseren.

We zijn een Gezonde school met aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, voeding, sport en beweging.

In onze hal wordt ons onderwijs zichtbaar gemaakt:
Onze hal is effectief ingericht (samenkomen, samen leren, samen werken) ademt een open sfeer uit en
wordt optimaal benut en straalt uit waar we mee bezig zijn.(o.a. het leesonderwijs krijgt een essentiële plek daarin)

Onze Algemene onderwijsvisie :

Kbs ‘De Rietkraag’ staat voor een veilige basisschool, waarin zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid, differentiatie, de katholieke identiteit en het inzetten van talenten van leerlingen en leerkrachten belangrijke pijlers zijn. De nadruk binnen de school ligt op het geven van een gedegen basis aan leerlingen. Dit betekent dat aan de hoofdvakken, zoals taal en rekenen veel aandacht wordt besteed. We weten als school de kwaliteiten van onze leerlingen te ontwikkelen, zodat ze zelfstandig en in vrijheid kunnen samenwerken om zich in de maatschappij van morgen te kunnen redden.
Leerkrachten op kbs ‘De Rietkraag’ zijn een inspiratiebron voor leerlingen. Zij modellen de vaardigheden en laten leerlingen op deze manier verbinden met de lesstof. Leraren stellen heldere, concrete doelen, die ook zichtbaar zijn voor de leerlingen. De voorkennis van leerlingen wordt geactiveerd en er is ruimte om samenwerkend te leren. Leerkrachten op kbs ‘De Rietkraag’ werken handelingsgericht, waardoor er middels differentiatie tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Leerkrachten geven leerlingen taakgerichte feedback.

Visie op kleuteronderwijs:

In de onderbouw van kbs ‘De Rietkraag’ vinden wij het van het grootste belang dat kinderen zelfredzaamheid ontwikkelen en doelgericht werken aan essentiële taal- en rekenvaardigheden, binnen een rijke leeromgeving en een breed keuze-aanbod. Dit hebben kinderen nodig om in groep 3 te kunnen starten.
Onder zelfredzaamheid verstaan wij het omgaan met uitgestelde aandacht, een goede luister- en werkhouding en het gewend zijn aan verschillende werkvormen. We werken aan deze zelfstandigheid door gestructureerd en voorspelbaar te zijn in onze handelswijze, waardoor we tevens veiligheid bieden aan onze leerlingen. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met bepaalde verwachtingen.
Er wordt veel tijd ingeruimd voor het ontwikkelen van taal- en leesvaardigheden. We stimuleren kinderen om actief en interactief bezig te zijn met taal. In groep 3 moet het kind er plezier aan beleven om met letters aan de slag te gaan.
Voorlezen is hierbij essentieel; van daaruit ontstaan veel andere vaardigheden, waaronder woordenschat.

Praktische invulling:

- Zowel leerkracht- als kindgericht onderwijs
Een logische, betekenisvolle middenweg tussen klassikaal en leerkrachtgericht onderwijs aan de ene kant en kind- en ervaringsgericht onderwijs aan de andere kant.

Wij bieden: Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid en mogelijkheden tot Samenwerken.

Vanuit structuur en duidelijkheid laten we gefaseerd “los”, zodat de kinderen onder begeleiding een zelfstandige werkhouding leren ontwikkelen. Dit geven we vorm aan de hand van onderstaande punten:

• Adaptief onderwijs m.b.v. onze BAS- afspraken, waarmee wordt ingespeeld op zaken als niveauverschillen, voorspelbaar leerkrachtgedrag en heldere leerlijnen en afspraken.
• We gaan hierbij eerder voor kwaliteit dan voor kwantiteit.
• Bevorderen van zelfstandig werken, onder meer door het hierop inrichten van de lokalen en het klassenmanagement.
• Speel- en leermateriaal en werkvormen zijn up-to-date. Ze worden in ruime mate, gebruik makend van meerdere niveaus, aangeboden. Ze nodigen uit tot samenwerken.
• Kinderen zijn bezig zelf te leren ontdekken en leren. Dit gebeurt onder leiding en begeleiding van de leerkrachten, die duidelijke kaders stellen.
• In elke groep is er aandacht voor: vrijheid in gebondenheid (kinderen leren keuzes maken, deels vanuit zichzelf en deels vanuit de kaders die de leerkrachten stellen).
• In elke groep wordt gewerkt aan een zelfstandige werkhouding: De genoemde BAS- afspraken, die gedocumenteerd staan in BAS- documenten, vormen hiervoor de basis. Onze school kent hierin een opbouw van groep 1 t/m groep 8.
• In elke groep worden werkvormen aangeboden waarbij samenwerking gevraagd wordt. Ook dit gebeurt middels de BAS- afspraken.
• Ons gebouw is zo ingericht dat een grote verscheidenheid aan werkvormen in de praktijk kan worden gebracht.

-Binnen de veilige schoolomgeving de eigen richting leren bepalen
• De kinderen wordt structuur en duidelijkheid geboden (De aanwezige BAS- documenten vormen hiervoor de basis).
• We kennen een groeimodel waarbij de kinderen steeds meer leren omgaan met (de invloed van) de maatschappij, naarmate ze ouder worden. Hun verplaatsings- en incasseringsvermogen hieromtrent proberen we trapsgewijs op te bouwen. Dankzij onze variëteit aan methoden en werkvormen leren we hen de basis hiervan aan, zodat zij op eigen kracht verder kunnen.
• Omgevingsfactoren en voorbereiding op een multifunctionele samenleving spelen voor ons een belangrijke rol bij welke richting de kinderen op kunnen gaan. Methoden voor wereldoriëntatie, burgerschap en de samenstelling van de ouderpopulatie laten we hier sterk in meewegen.
• Verankering betekent voor ons als Rietkraag: duidelijke borging. Afspraken zijn vastgelegd en worden gecontroleerd middels klassenconsultatie, ervaringen en gesprekken. Kwaliteit gaat bij ons voor op kwantiteit.
• De schoolafspraken (onder andere de BAS- documenten) en regels, worden duidelijk bijgehouden in de groepsmappen. Zo blijven ze actueel voor elke leerkracht.
• Nieuwe leerkrachten krijgen begeleiding. Er wordt hen een maatje aangewezen. Leerkrachten komen afspraken na en er is sprake van voorbeeldgedrag. Zij krijgen ruimte voor eigen initiatief en vormgeving, maar binnen de bandbreedte van de gezamenlijke afspraken. De Opleider In de School stuurt dit aan.

-Kwaliteit vasthouden en uitbouwen
• Onze kwaliteit houden we op orde door middel van kwaliteitsbewaking. We gebruiken hiervoor instrumenten zoals het leerlingvolgsysteem van CITO en Pravoo als het gaat om leerlingenzorg. Voor een systematische kwaliteitsbewaking in het algemeen, hanteren we WMK kaarten van Cees Bos. Verbeterpunten worden hieruit gegenereerd, zodat we onze kwaliteit op orde kunnen houden en verder kunnen versterken.
• Onze systemen voor kwaliteitsbewaking hanteren we cyclisch, waarbij er ruimte is voor evaluatie, bijstelling en borging.
• We hebben een duidelijk leerlingvolgsysteem, waarvan de coördinatie in handen is van een opgeleid intern begeleider. Zij heeft structureel ingeplande “follow up-“ gesprekken met alle leerkrachten en is op de hoogte van de afspraken en doorgaande leerlijnen.
• Personeel van De Rietkraag leert de eigen kwaliteiten te benutten d.m.v. de inzet van meerdere werkvormen (BAS- afspraken).
• Personeel wordt o.a. dankzij de gebruikmaking van Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP) zo optimaal mogelijk ingezet voor de school en in het taakbeleid.
• De school kent methoden die up-to-date zijn. Jaarlijks worden prioriteiten gesteld voor vervanging.
• Kinderen binnen De Rietkraag krijgen de ruimte, maar wel binnen veiligheid(regels en afspraken).
• Er is een opbouw binnen de school waarneembaar tot een zelfstandige werkhouding/ zelfstandigheid.
• D.m.v. het hanteren van onze (BAS-) afspraken, onze methoden en materialen, ons leerlingvolgsysteem, ons pedagogisch en didactisch vermogen, werken wij dagelijks aan de best hanteerbare mogelijkheden voor zoveel mogelijk van onze kinderen.
• Tussentijdse kwaliteitsmetingen en verbeterpunten hieruit voortkomend, zorgen ervoor dat we meebewegen en ons flexibel kunnen opstellen om aanpassingen te realiseren.
• Om ons als team ook te blijven ontwikkelen en mee te bewegen, volgt het gerichte scholing. Zie hiervoor ons jaarlijks nascholingsplan. D.m.v. functionerings- en POP- gesprekken en d.m.v. klassenbezoeken wordt een beeld gevormd betreffende scholingsbehoeften en worden er afspraken gemaakt met de directeur hieromtrent.

-Afgewogen aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie, expressie, motoriek en identiteit
Het onderwijs op onze school is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het gaat uit van leren met hoofd, hart en handen.
Het is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
Het onderwijs richt zich allereerst op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, maar ook op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele/ maatschappelijke en lichamelijke vaardigheden.
Ons onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Uiteraard is hier de nodige aandacht voor, maar vanuit katholieke grondwaarden. Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.
Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op, zo mogelijk, individuele begeleiding, die is afgestemd op de behoeften van de leerling.
De school heeft een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra zorg behoeven.

We streven ernaar om het onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen. Kernpunten zijn:
• De leertijd wordt effectief besteed.
• Het leren van de leerlingen staat centraal.
• De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken.
• Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht, maar deze gaat zo min mogelijk ten koste van andere leerlingen.
• Er wordt gewerkt met het BHV-model (basisstof, herhalingsstof, verrijkingsstof).
• Leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen.
• De vooruitgang van de leerlingen wordt systematisch objectief geëvalueerd (CITO-LVS).
• Jaarlijks wordt een WMK katern “Opbrengsten” bijgewerkt en doorgesproken.
• De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling verloopt geordend.
• Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht wordt onderkend.

-Aanname- en doorstromingsbeleid
Katholieke Basisschool De Rietkraag heet kinderen in alle leeftijdsgroepen, met verschillende levensovertuigingen, maatschappelijke en sociaal-economische achtergronden welkom. Wij streven ernaar om onze leerlingenpopulatie een afspiegeling te laten zijn van de buurt. Aanname op de Rietkraag betekent dat ouders/verzorgers de grondslagen van de school onderschrijven en zich kunnen vinden in de visie van de school. De directie beslist na overleg met het team, op voordracht van de Intern Begeleidster over toelating. De beslissing kan ondersteund worden door externe informatie zoals onderwijskundige rapporten, eerdere schoolresultaten en –gedrag alsmede informatie van externe deskundigen.
Tevens willen wij de kwaliteit van ons onderwijs duurzaam kunnen waarmaken.

Daaronder verstaan wij onder meer :
• Voldoende aandacht voor ieder kind ;
• Kinderen moeten zich welbevinden in een groep;
• Beheersbare span-of-control voor iedere leerkracht ;
• Evenwichtige verdeling van zorgkinderen ;
• Voldoende ruimte voor ieder kind.

Deze uitgangspunten laten zich concreet vertalen in een aannamebeleid, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:
• Aanname mag niet leiden tot het combineren van groepen, anders dan groep 1/2;
• Aanname mag niet leiden tot overschrijding van de opnamecapaciteit van 30 leerlingen per groep, met een marge ter beoordeling door de directeur;
• Een individuele afweging ten aanzien van (zorg)kinderen of deze voor wat betreft hun zorgintensiteit binnen het vermogen van de school passen. Dit wordt beschreven in het onderwijszorgprofiel van de school
• De verdeling van sociaal-economische achtergronden van de kinderen over de groepen vormt een reële afspiegeling van die in de wijk.

We kennen op De Rietkraag een aannamebeleid, dat gericht is op een voor ons en de kinderen hanteerbare schoollooptijd.

Toetsresultaten en observaties kunnen ertoe leiden dat we kinderen moeten laten doubleren, uit de leerstof moeten zetten van de betreffende groep of moeten doorverwijzen. Dit doen we alleen als ons dit voor de betreffende kinderen het beste lijkt. Uiteraard worden ouders hier altijd vroegtijdig bij betrokken.
Voor de meeste kinderen geldt, dat zij na groep 8, klaar zijn voor het vervolg op het voortgezet onderwijs. Ze zijn hiervoor toegerust met:
• Het vermogen tot een open blik op de wereld om hen heen
• Kennis van de multiculturele samenleving
• Een gezonde basis aan normen en waarden, kennis van sociale vaardigheden
• De kennis van wat voorbeeldgedrag inhoudt
• De doorgewerkte leerstof, conform de kerndoelen
• De mogelijkheid tot het kunnen maken van zelfstandige en verantwoordelijke keuzes


Maatschappelijke visie
De Rietkraag wil primair een leer- en opvoedingsinstituut zijn waar voldoende ruimte geschapen wordt voor kinderen die extra zorg behoeven. We streven ernaar om ieder kind zich te laten ontplooien als bewust, zelfstandig, maar samenwerkend mens, dat zich staande kan houden in een prestatiegerichte en zich verhardende, snel veranderende, maatschappij. Daarbij vormt betrokkenheid van ouders als eerstverantwoordelijken voor de opvoeding, zorg en de eigen leefomgeving de basis. Het kind weet die eigen leefomgeving te respecteren en zijn vrijheid te benutten, zonder die van de medemens aan te tasten. Vanuit deze houding ontwikkelt het kind een positieve levenshouding, waarbij het open staat voor andere culturen en anders denkenden.

Praktische invulling:
• De populatie van de Rietkraag is samengesteld uit kinderen van verschillende milieus en achtergronden. Daarmee is De Rietkraag een goede afspiegeling van de wijk. We creëren in verschillende groepen momenten van contact met / uitleg over andere culturen en denkwijzen.
• Leerlingen wordt verantwoordelijkheid bijgebracht door ze zelf ervaringen te laten opdoen in plaats van ze die op te leggen.
• Door het hanteren van basisregels voor de omgang met elkaar, die aansluiten op de regels die de kinderen van huis uit meekrijgen, creëren we bij de kinderen respect voor verschillen in cultuur en elkaars kwaliteiten.
• Voorbeeldgedrag van medewerkers, vooral te zien in gedrag ten opzichte van elkaar.
• Stimuleren van de betrokkenheid van ouders door inschakeling bij de ondersteuning van het primaire proces, delen van de zorg en een open communicatie over het wel en wee op school.

-Pedagogische visie
Naast de ouders heeft ook het schoolteam een stuk verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen. De Rietkraag biedt daartoe een open, veilige en vertrouwde leeromgeving waarin het kind maximale ontplooiingskansen wordt geboden. Maximale ontplooiingskansen betekent bij ons: voldoende uitdaging op cognitief, motorisch, creatief en sociaal-emotioneel gebied. De kinderen worden gestimuleerd om met en van elkaar te leren vanuit een innerlijke motivatie. We willen de kinderen zelfvertrouwen laten ontwikkelen en een plezierige schooltijd laten beleven. Drie pijlers staan hierbij centraal:
1. Vrijheid in gebondenheid
2. Zelfstandigheid
3. Samenwerken
Praktische invulling:
• Door gesprekken met ouders delen wij de zorg en opvoedingsverantwoordelijkheid.
• Kinderen werken met en naast elkaar in een open ruimte.
• Pestgedrag wordt op school niet getolereerd.
• Wij werken volgens een concept van adaptief onderwijs, waarbinnen eigen leerlijnen voor kinderen kunnen ontstaan en waarbij er aandacht is voor meerdere niveaus per jaargroep.
• De leerkrachten geven zorg en positieve waardering aan alle leerlingen en aan hen die dat nodig hebben in versterkte mate.
• Het bewegingsonderwijs is ingericht op een grote mate van activiteit in kleine groepen, waarbij een groot beroep wordt gedaan op samenwerking en verantwoordelijkheid.
• De Rietkraag biedt een groot aantal sport- en spelactiviteiten aan.
• Ook op het gebied van creativiteit werkt de school met een doorgaande leerlijn.
• Creativiteit krijgt extra aandacht door middel van Klassenwerk, waarbij kinderen d.m.v. presentatie aan de hele school zichzelf kunnen laten zien.


-Organisatorische visie:
De school biedt haar medewerkers een veilig werkklimaat, dat zich onder meer kenmerkt door een open sfeer en een organisatiestructuur met een minimum aan hiërarchie, laagdrempelige toegang van alle geledingen en een open, duidelijke manier van communicatie zowel binnen als buiten de school. Het team laat zich bijstaan door de adviezen van ouders en de Medezeggenschapsraad (MR). Daarbij dient het vertrouwen en het streven naar hetzelfde doel, voorop te staan. Het personeelsbeleid is gericht op professionaliteit en het gebruik maken van elkaars talenten.

Praktische invulling:
• Leerkrachten en directie komen gemakkelijk bij elkaar binnen.
• De leerkrachten en leerlingen kennen elkaar en komen over en weer in verschillende groepen.
• Leerkrachten hebben een gelijkwaardige inbreng.
• Jaarlijkse invulling van het taakbeleid.
• Actieve participatie van ouders.
• Regelmatig overleg met de ouderraad en de MR.
• Structurele aandacht voor professionalisering van teamleden.
• Jaarlijkse evaluatie van de ontwikkelingen door zowel team, ouderraad en MR.
• De school kent goede, veilige en nette werkplekken in een hygiënische omgeving.