1.8. Identiteit

De levensbeschouwelijke identiteit van de Rietkraag

Onze school werkt vanuit een katholieke grondslag.

Wij willen vanuit onze eigen verantwoordelijkheid zoeken naar antwoorden op de vraagstukken van vandaag en morgen. Wij werken vanuit een gelovig perspectief. Wij willen werken vanuit idealisme (het doet er iets toe wat je doet) en optimisme (het maakt verschil dat jij er bent). Wij willen kinderen en personeel aanspreken op het benutten van hun talenten. Wij willen kinderen en personeel stimuleren tot groei.

De volgende kernbegrippen staan daarbij centraal:

        ·         Respect en zorg

·         Betrokkenheid en aandacht

·         Kwaliteit en meesterschap

·         Openheid en transparantie

·         Optimisme en uitgaan van het goede in de mens

·         Solidariteit in gezamenlijke verantwoordelijkheid

 

In het leven en werken van alle dag willen wij deze begrippen herkenbaar maken op onze school, in onze relaties met kinderen, ouders en collega’s.

 

Wij zijn een katholieke basisschool, met o.a. de bijbel als inspiratiebron, met name als het gaat om het hanteren van normen en waarden en het samen vieren van Christelijke feestdagen. Zo streven we ernaar kinderen rechtvaardigheid, hulpvaardigheid, solidariteit -in het bijzonder met de zwakkeren in de samenleving-, eerlijkheid en respect bij te brengen. Ook leren we ze onderscheid te maken tussen goed en kwaad, recht en onrecht, waar en onwaar, zin en zinloos.

Voor ons is ieder kind een individu met eigen kwaliteiten en leefomgeving.

De Rietkraag wil een open school zijn, waar kinderen uit verschillende landen en culturen zich veilig en gewaardeerd voelen. Wel dient de identiteit van de school door hen en hun ouders/ verzorgers te worden gerespecteerd.

 

Praktische invulling:

·         De schooldag wordt in iedere groep betekenisvol gestart.

·         Christelijke hoogtijdagen worden met elkaar gevierd,

·         Er is aandacht voor andere levensbeschouwingen

·         Vreugde en verdriet worden met elkaar gedeeld,

·         Er worden Levensbeschouwingslessen gegeven

·         De sacramenten van de Communie en het Vormsel  worden samen met school voorbereid.

·         De Rietkraag en de parochie Heilig Kruis zijn partners en werken samen waar nodig

·         Alle leerlingen doen mee aan activiteiten die vanuit de levensbeschouwing worden uitgevoerd.

·         De Rietkraag kent basisregels voor de omgang met elkaar en met de omgeving

 

Brede identiteit

 

Onze identiteit is uiteraard breder dan alleen de christelijke identiteit, maar kan er niet los van gezien worden. Ons onderwijs aan onze kinderen wordt gegeven vanuit christelijke waarden en normen. Wij willen de kinderen mede opvoeden tot verantwoordelijke, kritische en mondige burgers die hun plaats in de maatschappij kunnen innemen en daar een bijdrage aan willen leveren.

Uiteraard is er een nauwe samenhang met de domeinen Burgerschap, Integratie, en Duurzaamheid.

 

Visie over vier jaar:

 -          hebben wij op De Rietkraag de (levensbeschouwelijke) identiteit herkenbaar omschreven en gevisualiseerd;
-          hebben wij op De Rietkraag een levensbeschouwelijk activiteitenplan waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de identiteit van de school vorm en inhoud krijgt;
-          hebben wij op De Rietkraag omschreven in een activiteitenplan op welke manier wij partners willen zijn met de parochie Heilig Kruis;Catechese:

-          hebben wij op De Rietkraag een programma om kinderen in contact te brengen met andere levensovertuigingen, groeperingen en minderheden;

-          hebben wij op De Rietkraag duidelijk omschreven in een activiteitenplan hoe wij invulling geven aan de lessen levensbeschouwing;

 

Liturgie:

-          hebben wij op De Rietkraag een duidelijke en vastgelegde plaats gegeven aan vieringen binnen de school, als uitingsvorm van gemeenschap zijn;

-          hebben wij op De Rietkraag duidelijk omschreven in een activiteitenplan hoe wij de dag betekenisvol openen;

Diaconie:

-          hebben wij op De Rietkraag een duidelijke en vastgelegde plaats gegeven aan solidariteit en meeleven met derdewereldlanden, bijvoorbeeld door acties en projecten;

-          hebben wij actief deelgenomen aan de Johan Windprijs ( aandacht voor derde wereldlanden)