2.2. Leerstofaanbod en toetsinstrumenten

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke en methodegebonden toetsen.

Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende afspraken opgesteld:
• De methodes die wij gebruiken (zie onderstaand overzicht) voldoen aan de kerndoelen.
• Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen.
• Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
• De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap.
• Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT en in aandacht voor intercultureel onderwijs.

Op onze school wordt bewust gewerkt aan: kennis, vaardigheden en houding.
Het onderwijs op onze school omvat (waar mogelijk in samenhang):
a. zintuiglijke en lichamelijke oefening; Nederlandse taal; rekenen en wiskunde; Engelse taal;
b. de kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur, waaronder biologie, maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting, geestelijke stromingen.
c. expressie activiteiten (waarbij aandacht wordt besteed aan: de bevordering van het taalgebruik, tekenen, muziek, handvaardigheid, spel en beweging).
d. bevordering van sociale redzaamheid. waaronder gedrag in het verkeer;
e. bevordering van gezond gedrag.

Voor bovenstaande onderwijsactiviteiten geldt dat deze gegeven worden met behulp van methoden, bronnenboeken, media, zelf ontwikkeld lesmateriaal en activiteiten. Wij voldoen aan de kerndoelen, zoals die landelijk door het ministerie zijn vastgesteld. Deze kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. De nadruk (ook in tijd), ligt op De Rietkraag op het aanbieden van de instrumentele vaardigheden: Taal, Lezen en Rekenen.
Hieronder staat aangegeven welke methoden onze school in gebruik heeft. 
 
De groepen 1 en 2 gebruiken Schatkist en Kleuterplein in het algemeen als bronnenboek en vullen de activiteiten vanuit de (kern)doelen middels het zelf opgestelde Beredeneerd Aanbod(2014-2015) n.a.v. de kerndoelen van het SLO. De kaartenbak van Onderbouwd geeft aan welke ontwikkelingsmaterialen te gebruiken zijn passend bij de opgestelde doelen. Dit leidende document met afspraken over de visie op kleuteronderwijs, onderbouwde doelstellingen en handelingsgericht werken in de groep is op school aanwezig. De andere groepen volgen de lijn van bovenstaande methoden. Waar op deelaspecten afgeweken wordt van deze methoden, of indien niet alle opgenomen leerstof wordt behandeld, staat dit per jaargroep aangegeven in de groepsmap of in schoolbeleidsdocumenten.