3.1. De communicatie met ouders

Een organisatie, die de verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs en de opvoeding van kinderen, hoort goed en open met ouders te communiceren. Ouders zien wij als partners en vanuit dat uitgangspunt hoort de communicatie, daar waar het gaat over het individuele kind, gelijkwaardig te zijn. De criteria voor goede communicatie, zoals die in 3.5 zijn beschreven gelde hier onverkort.
Ook hier is het goed om onderscheid aan te brengen in de vormen van communicatie met ouders.

Dat zijn: 
    I. de (formele) communicatie met ouders over het individuele kind.
Hier gaat het dan om rapportgesprekken, 10-minutengesprekken, intake- of exitgesprekken, zorggesprekken e.d. Bij al deze gesprekken staat het belang van de leerling voorop en gelden de algemene regels van privacy en vertrouwelijkheid. Van veel van dergelijke gesprekken zal in de regel een (kort) verslag worden gemaakt wat ouders tekenen voor gezien of akkoord. 
    
    II. De formele communicatie met ouders over beleids- en organisatorische aangelegenheden van de school.
Hier gaat het in de meeste gevallen om overleg met de Medezeggenschaps- en Ouderraad. Dit overleg wordt dan gedaan op basis van het reglement wat hiervoor is vastgesteld.

Daarnaast kan er overleg zijn met:
• de leiding en vrijwilligers, die betrokken zijn bij de Tussenschoolse Opvang
• bestuur of leden van een aan de school verbonden ouderraad
• ouderpanels of ouderavonden rond een thema
• ouders tijdens de informatieavond
Kenmerkend voor al deze vormen van overleg is dat het nooit over een individueel kind gaat.

Ouderparticipatie 
Wij vinden het belangrijk dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen op De Rietkraag. De betrokkenheid uit zich op veel verschillende manieren. Ouders denken mee in de medezeggenschapsraad, ouders vervullen functies in de ouderraad en individuele ouders participeren in allerlei schoolse activiteiten. Daarnaast proberen we middels regelmatige informatieverstrekking alle ouders ‘op afstand’ betrokken te houden. Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk, leerkrachten zijn daardoor vaak beter in staat hun verantwoordelijke taak invulling te geven. 

Zonder daadwerkelijke hulp van ouders kan onze school niet naar behoren functioneren. Uiteraard is en blijft de onderwijskundige kant de verantwoordelijkheid van het team. Echter, willen we de kinderen zo goed mogelijk begeleiden, in zowel onderwijskundig als opvoedkundig opzicht, dan is hulp onontbeerlijk. Wat kunt u zoal doen?

Een greep uit de vele mogelijkheden:
• het technisch lezen met een groepje kinderen;
• het begeleiden van groep 5 naar het zwembad;
• het begeleiden bij handvaardigheid;
• het ondersteunen bij de organisatie van schoolfestiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval;
• de jaarlijkse schoonmaak van materialen;
• het assisteren bij het overblijven.
• het vervoer van kinderen bij activiteiten (mits er een inzittendenverzekering is afgesloten)

Gesprekken met ouders 
Wij vinden het belangrijk om samen met u als ouders van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van uw kind(eren). Dit kan gebeuren in een gesprek op school naar aanleiding van het rapport. Beter bekend als het 10-minutengesprek. Na de uitreiking van het eerste rapport worden er in principe met alle ouders gesprekken gepland. Tevens vinden er in november en alleen indien nodig in mei/ juni, gesprekken plaats op initiatief van de leerkracht of op aanvraag van ouders.

Ook bestaat er de mogelijkheid voor een tussentijds gesprek. Indien u daar behoefte aan heeft verzoeken wij u om zelf contact op te nemen met de groepsleerkracht. Tevens kunt u voor en na lestijden terecht om een leerkracht iets te melden of te vragen. Indien een gesprek de nodige tijd zal vragen, verzoeken wij u tevoren een afspraak te maken.

Wij vinden het belangrijk dat er goede contacten onderhouden worden met ouders, zeker met hen van wie het kind leer- en ontwikkelingsbelemmeringen ondervindt. Uitgangspunt is altijd dat mondeling contact op school over gesignaleerde zaken in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvindt.

Aan het eind van het schooljaar vinden in groep 7 gesprekken met ouders en kinderen plaats over de resultaten van de entreetoets waarbij de groepsleerkracht een indicatie geeft over de verwachte mogelijkheden van een kind in het vervolgonderwijs. Dit is het zogenaamde ‘potloodadvies’. In groep 8 volgt voor de uitslag van de CITO-eindtoets, het definitieve advies betreffende de schoolkeuze. Bij deze twee gesprekken worden ook de kinderen uitgenodigd.

De overgang naar het Voortgezet Onderwijs 
In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen en wordt er een gesprek met ouders en kinderen gehouden waarin een eerste indicatie wordt gegeven over de mogelijkheden van een kind op het vervolg-onderwijs. Vervolgens worden de kinderen in groep 8 gericht voorbereid op het feit dat zij hun vertrouwde basisschool gaan verlaten en na de vakantie naar een school voor Voortgezet Onderwijs zullen gaan. In februari nemen de kinderen deel aan de landelijke eindtoets van het Cito.
Gedurende het laatste schooljaar worden de volgende stappen ondernomen:
• Een oriëntatie op de structuur van het Voortgezet Onderwijs in het algemeen en in Raalte in het bijzonder.
• Het houden van een informatieavond voor ouders en kinderen over de bij ons op school gehanteerde procedure m.b.t. de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.
• Het stimuleren van ouders en kinderen tot het bezoeken van de ‘open dagen’ van de afdelingen van het Voortgezet Onderwijs in Raalte.
• Een oriëntatie op aspecten die van belang zijn bij de schoolkeuze zoals:
- verstandelijk ontwikkeling;
- karaktereigenschappen;
- interesses;
- motivatie.

De ouders nemen uiteindelijk de beslissing bij welk schooltype hun kind wordt aangemeld. Vóór die tijd vindt uiteraard overleg plaats tussen de groepsleerkracht, de ouders en het kind. Dit gebeurt onder meer aan de hand van het door de groepsleerkracht opgestelde rapportage- en inlichtingenformulier. Dit advies omvat tevens een uitvoerige toelichting betreffende de werkwijze, de gedragingen en de vorderingen van het kind. Als de ouders het inschrijfformulier voor een bepaalde richting binnen het Voortgezet Onderwijs (via onze school) hebben ingezonden, wordt een afschrift van het rapportage- en inlichtingenformulier naar de aanmeldingscommissie van het Voortgezet Onderwijs gestuurd. Toelating op scholen voor het Voorgezet Onderwijs vindt in principe altijd plaats wanneer het advies van de basisschool positief is. Bij verschil van mening tussen de ouders en de basisschool vindt nader overleg plaats tussen hen en de betrokken scholen.

Informatieavonden 
In de eerste maand na de start van een schooljaar, organiseert de school een informatieavond per groep. Het doel van deze avonden is om ouders meer bekend te maken met het reilen en zeilen van de groep en de achtergrond van activiteiten die er gedaan worden. Zo nu en dan worden ouders ook uitgenodigd om een les of activiteit in de groep van hun kind(eren) bij te wonen.
Daarnaast worden er soms thema-avonden georganiseerd voor ouders. Daar wordt dan een opvoedkundig of ander onderwerp besproken dat voor ouders interessant is. Op een woensdag in januari is er bij alle scholen in Raalte een open huis voor ouders van nieuwe leerlingen (zie voor de datum onze schoolkalender).

Nieuwsbrief 
Deze schoolgids blijft niet actueel. Om u toch volledig op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en gebeurtenissen op school, komt er elke laatste vrijdag van de maand een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief is op de internetsite van de Rietkraag te vinden. In het belang van een goede communicatie is het belangrijk dat u de nieuwsbrieven aandachtig leest en de website www.rietkraag.nl regelmatig raadpleegt.

Een organisatie, die de verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs en de opvoeding van kinderen, hoort goed en open met ouders te communiceren. Ouders zien wij als partners en vanuit dat uitgangspunt hoort de communicatie, daar waar het gaat over het individuele kind, gelijkwaardig te zijn. De criteria voor goede communicatie, zoals die in 3.5 zijn beschreven gelde hier onverkort.
Ook hier is het goed om onderscheid aan te brengen in de vormen van communicatie met ouders. Dat zijn: 
    III. de (formele) communicatie met ouders over het individuele kind.
Hier gaat het dan om rapportgesprekken, 10-minutengesprekken, intake- of exitgesprekken, zorggesprekken e.d. Bij al deze gesprekken staat het belang van de leerling voorop en gelden de algemene regels van privacy en vertrouwelijkheid. Van veel van dergelijke gesprekken zal in de regel een (kort) verslag worden gemaakt wat ouders tekenen voor gezien of akkoord. 
    IV. De formele communicatie met ouders over beleids- en organisatorische aangelegenheden van de school.
Hier gaat het in de meeste gevallen om overleg met de Medezeggenschaps- en Ouderraad. Dit overleg wordt dan gedaan op basis van het reglement wat hiervoor is vastgesteld.

Daarnaast kan er overleg zijn met:
• de leiding en vrijwilligers, die betrokken zijn bij de Tussenschoolse Opvang
• bestuur of leden van een aan de school verbonden ouderraad
• ouderpanels of ouderavonden rond een thema
• ouders tijdens de informatieavond
Kenmerkend voor al deze vormen van overleg is dat het nooit over een individueel kind gaat.

We proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.