algemene regels

Een stimulerend adaptief pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door vertrouwen en uitdaging. Voorwaarde daarbij is wel dat er veiligheid, orde en duidelijkheid heerst op onze school. Regels en routines helpen ons hierbij. Deze zijn van wezenlijke betekenis voor een prettige en goede leeromgeving. Bij het vaststellen van regels maken we onderscheid tussen algemene schoolregels, klassen- en pleinregels en routines.

De algemene regels zijn de basisregels, die kaderstellend zijn voor de overige regels. We hebben deze regels in de hal van de school zichtbaar gemaakt. Het betreft de volgende drie regels:
• We zijn vriendelijk, zorgzaam en respecteren elkaar.
• We zijn zuinig op onze spullen en die van anderen.
• We zorgen dat iedereen fijn spelen en goed leren kan.

Klassenregels en routines zijn veelal gedocumenteerd en soms ook gevisualiseerd. Iedere groepsleerkracht heeft een exemplaar in de klassenmap. We hebben regels, routines en afspraken opgesteld rond de volgende items:
• het binnenkomen in school en/of lokaal;
• gebruik van het lokaal;
• het werken aan de taken;
• het werken in de hal.

We streven naar eenduidigheid binnen onze school wat betreft het geven van feedback bij overtredingen tegen de regels of het niet nakomen van afspraken.
Onze handelingswijze is als volgt:
• het kind wordt aangesproken op het vertoonde gedrag;
• het kind wordt naar de daarop van toepassing zijnde regels gevraagd;
• het kind wordt de mogelijkheid geboden om zijn/haar gedrag te veranderen en /of te herstellen;
• indien nodig wordt er een sanctie opgelegd.

Hoewel het consequent hanteren van de feedback soms lastig is, achten wij het als team van groot belang één lijn te trekken binnen de school en de kinderen verantwoordelijk te maken voor handhaving van een veilige en duidelijke leeromgeving.