Logopedie

Preventieve logopedie schooljaar 2020-2021

Vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) biedt de Gemeente Raalte preventieve logopedie aan op school. Dit schooljaar draait er nog een pilot waarbij er op de basisschool alleen vraaggericht wordt gewerkt. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt de definitieve werkwijze van de preventief logopedist bepaald.

Wat is preventieve logopedie?

Met preventieve logopedie willen we zo snel mogelijk problemen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling opmerken. Het is belangrijk om problemen zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen waar mogelijk, omdat goed kunnen spreken en met taal om kunnen gaan zoveel invloed heeft op een kind. Als het nodig is geeft de logopedist advies over het stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van spraak en taal. De logopedist werkt vraaggericht.


De werkwijze van de logopedist:

Zijn er vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind op het gebied van taal en/of spraak? Dan kan de logopedist worden ingeschakeld. Dit werkt als volgt:

· Merkt u of de leerkracht van uw kind dat er problemen zijn op het gebied van taal en/of spraak? Dan vult de leerkracht een aanmeldformulier in voor de logopedist. Als ouder* moet u dit aanmeldformulier ook ondertekenen. U ontvangt daarbij tevens een bijlage waarin staat uitgelegd waar u precies voor tekent/toestemming geeft.

· De logopedist plant een afspraak in op school. Afhankelijk van de hulpvraag bekijkt de logopedist of een screening en/of een logopedisch onderzoek nodig is. U hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.

· Mét toestemming van u worden de gegevens, die uit de screening of het onderzoek komen, met de ib-er en leerkracht(en) van uw kind besproken.

· Na de screening ontvangen u en de ib-er schriftelijk de bevindingen van de preventief logopedist. Blijkt uit de bevindingen van de logopedist dat een verwijzing naar een logopediepraktijk nodig is? Dan bent u vrij in uw keuze naar welke logopediepraktijk u wilt gaan. De preventief logopedist is onafhankelijk en niet in dienst van een logopediepraktijk.

· Niet altijd is begeleiding door een logopedist noodzakelijk. Soms is informatie en/of advies van de preventief logopedist voldoende. Hiermee kunt u zelf thuis aan de slag.


Kosten:

Er zijn voor u als ouder* geen kosten verbonden aan de werkzaamheden van de preventief logopedist.


Contact:

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de preventieve logopedie op school? Neem dan contact op met de preventief logopedist van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin):


Corrine Burgler

Tel: 06-29392064 E-mail: c.burgler@cjgraalte.nl
*Hiermee wordt het volgende bedoeld: ouder/ouders/verzorger/verzorgers