Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg 

Pas op de plaats 

Wij vinden het als school van belang, om regelmatig stil te staan bij ons handelen. Een pas op de plaats om ervoor te zorgen dat onze kwaliteit gewaarborgd blijft. We hebben een systeem voor kwaliteitszorg uitgewerkt . Dit systeem richt zich op het onderwijsleerproces en op de leerresultaten. Door het opstellen van toetsbare doelen, houden wij zicht op de kwaliteit van ons onderwijs. We evalueren regelmatig of we onze doelen behalen en waar nodig analyseren we de oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit.

Kwaliteitscyclus – systematische en planmatige kwaliteitszorg 

In voorgaande jaren hebben wij de kwaliteit van onze zorg volgens het protocol ‘Handelingsgericht werken’ (HGW) uitgevoerd. Deze cyclus is gebaseerd op het werken met groepsplannen. Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 hebben wij als team besloten om de groepsplannen los te laten. Wij misten de betekenisvolle koppeling tussen de groepsplannen en ons dagelijks handelen, iets wat bijvoorbeeld terug te vinden moet zijn in het weekrooster. Ook misten wij in deze werkwijze het eigenaarschap dat we ook bij onze kinderen willen neerleggen, om kinderen zicht te kunnen geven op hun eigen ontwikkeling. We merkten dat onze groepsplannen steeds vaker een papieren document werden, in plaats van een onderlegger dat helpend is om de voortgang van onze leerlingen te volgen, de effecten van ons onderwijs te meten en daar vervolgens aanpassingen op te doen.

De intern begeleider heeft om deze redenen onderzocht hoe we ons handelen planmatig, doelgericht, opbrengstgericht én betekenisvol kunnen weergeven. In samenspraak met het team heeft zij vastgesteld om vanaf het schooljaar 2018-2019 opbrengst- en handelingsgericht te gaan werken, zonder groepsplannen. We lieten ons hierbij adviseren door Lonneke Bindels (opleidingsdocent Avans+ en oprichtster van de workshop ‘Het kan zonder groepsplan’). Zij adviseerde ons en twee andere scholen binnen ons bestuur, mijnplein, middels een professionele leergemeenschap (PLG) op het gebied van groepsplanloos werken .

Inmiddels is er een nieuwe weekplanning (met een zorgoverzicht en evaluaties) ontwikkeld en zijn er onderwijsplannen geschreven, waarin o.a. onze schoolambities zijn vastgesteld. Er worden daarnaast leerlingkaarten ontwikkeld, waarin wij per leerling twee keer per jaar alle gegevens vastleggen. De leerlingkaarten en de evaluaties vormen de onderleggers voor onze ouder-/kindgesprekken en groepsbesprekingen. Zie ook ‘Protocol Zorgstructuur’.

Daarnaast komt ook onze cyclus voor opbrengst- en handelingsgericht werken er anders uit te zien. Aan de hand van de leerlingkaarten en de evaluaties van ons onderwijs voeren wij drie keer per jaar groepsbesprekingen. We faciliteren twee keer per jaar n.a.v. de tussenopbrengsten een zorgvergadering, waarin middels de trendanalyse en de kengetallen het onderwijs wordt geëvalueerd. Daarnaast worden de doelen voor de komende periode geformuleerd en vastgesteld.

Er is een nieuw protocol HGW-OGW geschreven, waarin we duidelijk laten zien dat we de zorg (wederom) cyclisch, systematisch en planmatig uitvoeren en ons richten op het vasthouden van de gerealiseerde kwaliteit.

Kwaliteitscyclus groep 1 t/m 8 -

We gebruiken voor alle groepen een cyclus van 5 perioden

De processen van ons onderwijs staan voor de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen omschreven in onze onderwijsplannen. Het doel van de les staat centraal en wordt aan het begin van een les zowel verbaal als visueel gemeld aan de kinderen. Aan het einde van een les vindt er een terugkoppeling van het lesdoel plaats, om zodoende te kijken welke kinderen wellicht nog meer of een ander aanbod nodig hebben om het doel te bereiken. In ons zorgoverzicht wordt duidelijk weergegeven dat wij binnen onze klassen werken op drie niveaus: een basisgroep, een instructieafhankelijke groep en een instructie-onafhankelijke groep. Voor de vakken spelling en (begrijpend) lezen wordt dit per periode (van vakantie tot vakantie) vastgesteld. Zoals reeds eerder vermeld, werken wij bij het rekenen met pré-toetsen, waarbij per onderdeel wordt bekeken wie extra instructie nodig heeft. Hierdoor stemmen wij af op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen én werken wij aan het neerleggen van meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij onze kinderen.

Ons handelen in het weekrooster

In ons  weekrooster hebben wij het handelingsgericht werken met groepsplannen geïntegreerd. 

In dit rooster is opgenomen aan welke doelen we werken, welke kinderen op bepaalde doelen extra instructie nodig hebben en welke kinderen op basis van behaalde resultaten meer uitdaging aan kunnen. Per dag wordt dit door de leerkracht geëvalueerd: wat werkte wel en wat moet er wellicht anders in de geboden hulp? Op deze manier nemen we dagelijks ons handelen onder de loep en houden we nauw zicht op de ontwikkeling die onze kinderen doormaken. Na een periode (we werken van vakantie tot vakantie) wordt er per vakgebied geëvalueerd. Welke aanpassingen moeten er voor de volgende periode worden gemaakt? Deze evaluatie wordt tevens besproken in de groepsbespreking (drie keer per jaar) met de intern begeleider.

Wanneer kinderen niet genoeg lijken te profiteren van de geboden hulp, analyseren we als school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen we samen, in samenspraak met ouders, wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. Het schrijven van een ontwikkelingsperspectief voor een kind kan helpen om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van het kind op een bepaald vak.

Voortgang in ontwikkeling 

De voortgang van onze kinderen wordt gerapporteerd in Dotcom en in het LVS (leerlingvolgsysteem). In het LVS worden de resultaten van de halfjaarlijkse Cito-toetsen opgenomen. Een uitdraai hiervan wordt ook toegevoegd aan het rapport. Het rapport, op basis van methodetoetsen en observaties, wordt opgesteld in Dotcom. We zijn op dit moment aan het onderzoeken op welke wijze we kinderen meer eigenaar kunnen maken van het eigen leerproces. Hoe kunnen we leerlingen nog beter laten zien welke vorderingen ze maken? We hebben hiermee een start gemaakt door onze kinderen (vanaf groep 5) voor het tien minuten gesprek uit te nodigen, daar waar we voorheen de ontwikkeling van het kind alleen met ouders bespraken. Het kan soms voorkomen dat overleg tussen enkel leerkracht en ouders wenselijk is. Dit wordt dan in overleg met ouders besloten.

In ons rekenonderwijs proberen we kinderen zicht te geven op hun eigen ontwikkeling, door voorafgaand aan een nieuw blok een prétoets af te nemen. Op deze manier zien en weten kinderen welke onderdelen ze reeds beheersen en waar nog iets te halen valt.

Daarnaast onderzoeken we op dit moment meerdere opties, waarbij we ook kijken naar een mogelijke andere invulling van het rapport. Tevens leggen we de ontwikkeling van de kinderen vast in een leerlingenkaart.