Veiligheid

Ihet kader van de veilige school zijn er drie pijlers waaraan elke school binnen de mijnplein werkt:

1 Zorg voor een goede omgang met elkaar door o.a. het vergroten van de sociale competentie van leerlingen.(Kindgesprekken, rots en water)

2 Zorg voor het voorkomen en oplossen van calamiteiten, waarbij pesten onmiddellijk besproken wordt met de betrokken kinderen en hun ouders. (omgangsprotocol)

3 Zorg voor veilige voorzieningen binnen en buiten en voor een veilig gebruik daarvan.

Ten aanzien van deze drie punten is het volgende bovenschoolsafgesproken:

  • Algemene kaders
  • Gedragscode
  • Klachtenregeling
  • Protocol schoolzwemmen
  • Inspectie speeltoestellen
  • Protocol ziekteverzuim
  • Inzage in leerlingendossiers
  • Risico Inventarisatie/Evaluatie
  • Omgangsprotocol

De protocollen liggen op school ter inzage

Werken vanuit veiligheid 

Saamhorigheid en betrokkenheid 

Veiligheid zien wij als de belangrijkste basisbehoefte om tot leren te komen. Pas wanneer je jezelf durft te laten zien en je je gerespecteerd voelt in je eigen omgeving, kan je jezelf ontwikkelen. Wij, als schoolleiding en leraren, zien erop toe dat ieder kind deze veiligheid voelt en ervaart.  Wij geloven dat ‘samen’ het antwoord is op ‘alleen’. Dit zetten we kracht bij door saamhorigheid en betrokkenheid in allerlei activiteiten te benadrukken. Maandelijks vieren we als school wat we leren, door in een podium vol talent te laten zien wat er in groepen aan bod gekomen is. Elke groep laat gedurende het jaar zien aan ouders wat ze geleerd hebben. 

We zien onszelf als een sportieve school, waarbij we in samenspel winst met elkaar vieren en het verlies samen delen. Basisschool de Rietkraag heeft het vignet Gezonde School behaald. De school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat sport en bewegen. We zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft onze school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze kinderen.
Ook binnen het vieren van Kerstmis, Sinterklaas, Pasen, Koningsdag en een schoolfeest krijgt ‘samen’ heel bewust een centrale plek in ons onderwijs. Naast de vreugde delen we ook in verdriet. We ontmoeten elkaar in de gezamenlijke hal waar we aandacht hebben voor elkaar en betrokkenheid tonen. We zitten immers niet alleen bij elkaar in de klas, maar ook bij elkaar op school.

In ons veiligheidsbeleid staan drie belangrijke pijlers beschreven. Rots en Water, onze kindgesprekken en ons omgangsprotocol dragen bij aan het observeren en signaleren, het vergroten van sociale competenties van kinderen, het voorkomen en oplossen van calamiteiten en de zorg voor veilige voorzieningen binnen en buiten onze school.

Gezien worden als basis voor jouw ontwikkeling 

We zijn nieuwsgierig naar wie jij bent, wat je beweegt en hoe het met je gaat. Deze oprechte belangstelling voor jou is voor ons de basis waarin we jou de ruimte willen geven te ontdekken wie je bent, wat jou drijft en hoe jij leert. Om jou te kunnen ondersteunen in jouw leerplezier, ontwikkeling en groei. 

Om echt aandacht te hebben voor jouw welbevinden, jouw talent en jouw leerproces gaan we vier keer per jaar in gesprek met jou (en je ouders). 

Vanuit interne kwaliteitskaart SEO en de persoonlijke doelen van IPC zetten we de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leergroei centraal. 

* Een sociaal welbevinden als voorwaarde om tot leren te komen.  
* Betrokkenheid bij jouw eigen leerproces om vanuit motivatie te groeien in de
* Verantwoordelijkheid en het bewust worden van je groei en waarom je nieuwe dingen leert.