Resultaten eindtoets

Aan het eind van de basisschool maken alle kinderen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. Op  De Rietkraag werken we vanaf 2022-2023 met de eindtoets en het leerlingvolgsysteem IEP van bureau Ice. Vanaf 2023-2024 gaat gewerkt worden met de doorstroomtoets. Deze wordt gemaakt in februari.
 

Onze resultaten 

De Rietkraag behaalt resultaten die in overeenstemming zijn met de gestelde norm. Onze scores zijn als volgt:

2017 - 2018   536.8 
2018 - 2019  540.2
2019 - 2020  geen eindcito (corona) 
2020 - 2021  533.3
2021 - 2022  537.8

 

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.