Onderwijsaanbod

Beredeneerd aanbod 

In de groepen 1 en 2 werken wij op De Rietkraag volgens een Beredeneerd Aanbod. In dit plan valt een weloverwogen gedachtengoed over kwalitatief goed kleuteronderwijs samen met heldere doelstellingen en effectieve afspraken om eenduidig, vanuit een gezamenlijke visie, jonge kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun eerste periode op de basisschool. Het Beredeneerd Aanbod is voor ons een leidend handboek; we gebruiken onderdelen uit methodes als bronmateriaal.

Kwalitatief goed onderwijs 

Wij bieden onze kinderen een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod, dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit op het (beoogde) niveau van alle leerlingen, waardoor we onze kinderen voorbereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij van morgen.

Wij, als schoolleiding en leraren, geloven sterk in het ontwikkelen van de basisvaardigheden, zoals de Nederlandse taal (lezen en spelling) en rekenen/wiskunde. We besteden veel aandacht aan een goed onderlegde voedingsbodem, van waaruit verder ontwikkeld kan worden. We komen hiermee tegemoet aan het niveau van onze leerlingen bij binnenkomst van de school. In de afgelopen jaren bemerkten we in onze leerlingenpopulatie een verandering in de bagage waarmee jonge kinderen bij aanvang onze school binnenstapten. We hebben hierop besloten om de focus te leggen op de basisvakken taal, lezen, spelling en rekenen. Dit wil overigens niet zeggen dat we onze kinderen geen breed aanbod bieden. Onze lesinhouden richten zich op de emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind, op het ontwikkelen van creativiteit en op het groeien van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Deze inhouden zijn afgestemd op de verschillende leerbehoeften van onze kinderen en worden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen verdeeld.

Op onze school gebruiken wij eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leerkrachten. Ten aanzien van ons leerstofaanbod hebben wij de volgende afspraken opgesteld:

 - De methodes die wij gebruiken voldoen aan de kerndoelen.
- Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen.
- Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaalemotionele ontwikkeling.
- We besteden aandacht aan actief (goed) burgerschap.
- Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT en in aandacht voor intercultureel onderwijs.

Er wordt bewust gewerkt aan kennis, vaardigheden en houding. We zetten in op een brede ontwikkeling van het kind (zie ook ‘Actieplan – Samen voor goed onderwijs’).
- Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, zintuigelijke en lichamelijke oefening, Engelse taal.
- Kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, biologie, techniek, maatschappelijke verhoudingen (waaronder staatsinrichting, geestelijke stromingen).
- Expressie, waarbij er aandacht wordt besteed aan het bevorderen van het taalgebruik, tekenen, muziek, handvaardigheid, spel en beweging.
- Bevorderen van sociale redzaamheid, waaronder het gedrag in het verkeer.
- Bevorderen van gezond gedrag.

Voor bovenstaande onderwijsactiviteiten geldt dat deze gegeven worden met behulp van methoden, bronnenboeken, media en eigen lesmateriaal en activiteiten. Wij voldoen aan de kerndoelen, zoals deze landelijk door het ministerie zijn vastgesteld. Deze kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van kinderen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.

Ons onderwijsaanbod voor de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen staat omschreven in de onderwijsplannen. Er ligt een kader van urenverantwoording onder de weekplanning. Dit kader is niet leidend, maar geeft leerkrachten houvast in het neerzetten van het onderwijsaanbod. Kijkend naar de behoeften van de groep kunnen keuzes gemaakt worden om het aanbod van een vak te intensiveren of juist te verminderen. Deze keuzes worden door de groepsleerkracht altijd verantwoord aan de intern begeleider.