Extra ondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven we de ondersteuning die wij, eventueel samen met partners, bieden aan kinderen.

Wanneer dit nodig is, ontvangen leerlingen extra aanbod, begeleiding en ondersteuning. In iedere groep wordt er gewerkt op drie niveaus: de basisgroep, de instructie-onafhankelijke groep en de instructie-afhankelijke groep. Iedere 6-8 weken worden toetsgegevens en observaties geanalyseerd en beoordeeld. Hierna brengen de leerkrachten de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld en passen waar nodig het aanbod en de ondersteuning aan. Dit wordt weggezet in het zorgoverzicht van iedere groep.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet en de schoolbesturen willen dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om de leerlingen zo veel mogelijk binnen de (reguliere) school te ondersteunen met passend en kwalitatief goed onderwijs. Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer dan wordt de samenwerking in de wijk gezocht of volgt de specifieke schoolbestuurlijke ondersteuningsroute. Indien nodig wordt daarbij de hulp van het samenwerkingsverband ingeroepen. Onze school is aangesloten bij het SWV-Hanzeland. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.  

Wettelijke invoering passend onderwijs 

Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht door de wettelijke invoering van passend onderwijs. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Het betekent niet dat de school alle kinderen moet aannemen. Uw kind kan worden ingeschreven op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen moeten daarbij goed samenwerken. Ouders die te maken krijgen met passend onderwijs (extra ondersteuning of verwijzing naar gespecialiseerd onderwijs) kunnen ook contact opnemen met het steunpunt voor ouders en jeugdigen. Een medewerker van het steunpunt kan een luisterend oor zijn, maar kan ouders ook ondersteunen in de ‘route van passend onderwijs’ Het steunpunt bereikbaar is van maandag t/m donderdag op alle ochtenden bereikbaar: steunpunt@2305po.nl