Fysiek ingrijpen door medewerkers

In uitzonderlijke situaties kan het noodzakelijk zijn dat medewerkers van de school fysiek beperkend moeten handelen omdat er een onveilige situatie ontstaat voor de leerling zelf, voor medeleerlingen, personeelsleden of andere personen binnen de school.

Onder fysiek ingrijpen verstaan we: het vastpakken en -houden van een leerling en wanneer nodig het wegleiden van een leerling uit een situatie met behulp van vasthouden. Er is dan sprake van een onveilige situatie dat wil zeggen een situatie waarbij agressie en geweld aan de orde is of die, door het laten bestaan van de situatie, vrijwel zeker zal leiden tot agressie en geweld of gevoelens van acute onveiligheid bij anderen. Agressie en geweld zijn o.a. scheldpartijen, bedreigingen, vernederingen, pesten, slaan, schoppen, spugen en overrompeld worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen fysiek, psychisch en verbaal geweld.

In een mijnplein-protocol zijn de voorwaarden, de regels en de afspraken hieromtrent vastgelegd. We realiseren ons dat een geheel kant-en-klaar plan in dergelijke situaties niet mogelijk is. Elke situatie is weer anders, ieder kind is anders en binnen die omstandigheden moet de professional een afweging maken op basis van kennis, ervaring en de afspraken uit dit protocol.

Fysiek ingrijpen is nooit een middel op zich. Er zijn altijd stappen aan voorafgegaan en er zullen altijd acties op volgen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Het protocol beschrijft dus tevens de afhandeling en evaluatie van het ingrijpen.