Zicht op ontwikkeling

Door tijdig te signaleren en te analyseren stemmen wij het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. De activiteiten en inrichting van de leeromgeving worden hierop afgestemd.

Onderbouw

Om de ontwikkeling van jonge kinderen in beeld te brengen en een passend aanbod neer te kunnen zetten maken we gebruik van 'mijnkleutergroep'. Een observatiesysteem voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind. Specifiek voor de lees- taalontwikkeling maken we gebruik van het dyslexieprotocol. Voor de sociaal  emotionele ontwikkeling maken we naast mijnkleutergroep gebruik van de competenties van SEL. 

Groepen 3-8

Om de doelen van ons onderwijs te behalen werken we planmatig aan verbetering of vernieuwing. We volgen de ontwikkeling van leerlingen met toetsen volgens het leerlingvolgsysteem IEP van bureau ICE, door twee keer per jaar de leergroei van ieder kind in beeld te brengen. Van de gemaakte toetsen wordt
een analyse gemaakt door de leerkracht. Als team kijken we twee keer per jaar met elkaar naar de ontwikkelingen op schoolniveau. Benodigde interventies worden besproken en weggezet in groeps- en individuele plannen. Twee keer per jaar scoren we ook de onderdelen hart en handen, waarbij we de leeraanpak, de sociaal emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen bespreken met het kind en
ouder/verzorger

De Rietkraag werkt met 'bewegende groepsplannen' om het onderwijs vorm en inhoud te geven. Deze plannen worden 5 keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld samen met de kwaliteitscoördinator.
De volgende stappen worden toegepast:
1. Verzamelen van gegevens en evalueren van het vorige plan.
'hoe gaat het met de ontwikkeling en leergroei van de leerlingen in mijn groep?"
We observeren leerlingen en analyseren methodetoetsen en IEP-toetsen.
2. Signaleren van leerlingen met specifieke behoeften
'Welke leerlingen vallen op bijvoorbeeld door een hoge IEP of methodetoets-score?
Is dit incidenteel, sprake van terugval/sterke vooruitgang of speelt dit al langere tijd?
We analyseren data op groepsniveau.3. Benoemen van onderwijsbehoeften
'Wat vragen deze leerlingen van mij?'
4. Clusteren van leerlingen
'Welke leerlingen kan ik hiervoor bij elkaar brengen als (tijdelijk)groepje, omdat ze (ongeveer) hetzelfde van mij vragen?
5. Opstellen van een bewegend groepsplan (actieplan)
'Wat bied ik deze groep leerlingen aan?'
6. Uitvoeren van het bewegend groepsplan
Tijdens bord- en werksessies evalueren we met elkaar de resultaten. Wat gaat goed en wat kan beter?