Verzuim-, ziekteverlof:

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Gemiste lessen kunnen later gemiste kansen zijn.
De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de ‘Leerplichtwet’ vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de ‘Leerplichtwet’ staat dan ook dat het de taak van de ouders is om ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven.

Wanneer extra verlof?
Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind, buiten de schoolvakanties, een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld.
Deze regels gelden alleen als er sprake is van:
1. De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.
2. Bepaalde (religieuze) feestdagen.
3. Andere gewichtige omstandigheden.

Ad 1: De onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan
U krijgt alleen verlof, voor maximaal 10 dagen, als uit een werkgeversverklaring blijkt dat u door de specifieke aard van uw beroep, niet tenminste twee weken met het gezin in een schoolvakantie met vakantie kan gaan.
Wel: als u in geen enkele schoolvakantie twee aaneengesloten weken op vakantie kunt.
Niet: redenen als goedkopere vakantie, door anderen betaald, vakantie door anderen aangeboden, ophalen familie, reeds geboekt, ‘er wordt toch geen les meer gegeven.’, enz.

Ad 2: Vrij voor een bepaalde religieuze feestdag
Voor Moslims, Hindoestanen en Joden is een aantal feestdagen vastgesteld waarop het betreffende kind van school mag verzuimen.
Wel: als u Moslim, Hindoestaan of Jood bent en het verlof minimaal twee dagen voor de feestdag meldt. Niet: als u niet tot deze geloofsrichtingen behoort en het verlof niet meldt bij de directeur.

Ad 3: Andere gewichtige omstandigheden
Onder gewichtige omstandigheden worden alleen begrepen: ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/ crematie (voor bepaalde relaties en tot een maximum), huwelijk van familie (voor bepaalde relaties en tot een maximum), verhuizing en gezinsuitbreiding.
Wel: als u te maken krijgt met één van de bovenstaande redenen.
Niet: als er sprake is van een andere reden dan hierboven vermeld, zoals deelname aan een sporttoernooi, grootouders 50 jaar geworden, huwelijk van een vriend of vriendin van de ouder e.d.

Aanvragen
Doe uw aanvraag altijd zo spoedig mogelijk (zeker als het om extra vakantiedagen gaat) zeker 8 weken van tevoren. De directeur beslist, binnen de gestelde regels, bij aanvragen tot en met 10 dagen; de leerplichtambtenaar bij meer dagen. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in beroep gaan, achtereenvolgens bij de schooldirecteur, de gemeente en tot slot bij de arrondissementsrechtbank.

Tot slot
- Ouder(s)/verzorger(s) hebben de wettelijke plicht hun kind de school te laten bezoeken. 
- De bewijslast voor schoolverzuim ligt bij ouder(s)/verzorger(s).
- Wanneer u zonder toestemming uw kind thuishoudt (het zo genaamd ongeoorloofd verzuim), dan moet dit door de directeur worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. U kunt dan een proces-verbaal en wellicht een geldboete verwachten.
- De schooldirecteur die zich niet aan de uitvoering van de verlofregels houdt en bijvoorbeeld ten onrechte verlof verleent, riskeert een straf als hechtenis of een geldboete.