3.Uitdagingen

Brede school De Rietkraag
Op onze school versterken wij de komende vier  jaren onze vier pijlers: 'samen', 'goed onderwijs', 'kwaliteiten' en 'blik op de wereld'.

Wij zetten in op:
Samen:
- het voeren van kindgesprekken met onze kinderen en daarnaast sluiten kinderen (midden-en bovenbouw) aan bij de oudergesprekken
- een intensieve samenwerking met ouders als belangrijkste partners (MR/OR/klankbordgroepen)
- een constructieve samenwerking met de peuterspeelzaal en BSO, mijnplein, fysiotherapie, logopedie, EPOS, e.d.
- het organiseren van lezingen door gastsprekers voor ouders en belangstellenden
- open ochtenden en kijkmiddagen
- de Rietkraag als opleidingsschool

Goed onderwijs:
- sterk in de basis: goede, activerende instructies op de kerndoelen
- een rijke leeromgeving met differentiatie op niveau en leerstijl
- groepsdoorbrekend en thematisch werken op de middagen (ontdekkend en onderzoekend leren)
- eigenaarschap: kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces
- het ontwikkelen van executieve functies bij onze kinderen (de executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de
  de aandacht)
- onze rol als leerkracht bij het ontdekkend en onderzoekend leren

Kwaliteiten
- eigenaarschap: kinderen zetten eigen kwaliteiten en die van anderen in in het onderwijs
- het opzetten van buitenschoolse activiteiten om de nieuwsgierigheid en interesses van kinderen te prikkelen (kwaliteiten ontdekken)
- oog voor kwaliteiten van leerkrachten

Blik op de wereld
- bewust en consequent de wereld in de school halen: de blik naar buiten gericht en betrokkenheid bij de maatschappij

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brede school De Rietkraag
We hebben als team de wens uitgesproken om met elkaar nóg meer het onderwijskundige gesprek aan te gaan. Hoe kunnen nog meer met elkaar delen? Hoe weten we nog beter van elkaar wat er speelt? Enerzijds delen wij onze schooldag in een stand-up meeting, waarin we met elkaar de dag evalueren. Anderzijds is er besloten om middels een teamtraject dieper in te gaan op onze pedagogische opdracht.  

Daarnaast mogen wij binnen ons team van leerkrachten beschikken over een gedragsexpert, een onderwijsontwikkelaar met een ‘Master Learning & Innovation’, een intern begeleider die beschikt over een diploma ‘Middenmanagement’, een leerkracht met de opleiding ‘Speciaal Onderwijs’, verschillende leerkrachten met een licentie voor het geven van ‘Kanjertraining’, een ‘Opleider in de School’, een kleuterleerkracht die de specialisatie ‘Jonge Kind’ heeft gevolgd en een ICT’er . Daarnaast hebben leerkrachten scholingen en cursussen vanuit EPOS gevolgd en zal er ook in de toekomst oog blijven voor de gezamenlijke en individuele nascholing van onze leerkrachten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brede school De Rietkraag
Blik op de wereld
Zoals reeds vermeld, besteden wij aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties van onze kinderen, door heel bewust en steeds vaker de wereld in de school te halen. Voorafgaand aan dit schoolplan is een plan voor 'Actief burgerschap en sociale integratie' opgesteld, waarin doelstellingen voor de komende jaren zijn opgenomen:

  1. Onze kinderen werken samen met anderen, ongeacht sociale, etnische en/of culturele achtergronden. Zij zien en waarderen overeenkomsten en verschillen en leren respectvol om te gaan met diversiteit binnen onze pluriforme samenleving.
  2. Onze kinderen leren om met een open, nieuwsgierige en oprecht geïnteresseerde blik te kijken naar de wereld om zich heen. Zij tonen zich betrokken en voelen zich medeverantwoordelijk om samen te werken aan een aangename leef-, speel- en leeromgeving.
  3. Onze kinderen leren om actief deel te nemen aan overleg en discussie. Zij leren een serieuze, oprechte en respectvolle dialoog aan te gaan met anderen, waarbij ze luisteren, zich kunnen verplaatsen/inleven in het standpunt van de ander, maar ook een eigen mening durven te formuleren en deze te onderbouwen met argumenten. Onze kinderen leren om belangen van anderen te respecteren, maar durven ook op te komen voor eigen belangen. Zij accepteren dat de eigen mening niet altijd gedeeld wordt en kunnen hiermee omgaan.
  4. Onze kinderen leren om eenvoudige informatie op hoofdzaken te begrijpen. Zij weten hoe ze informatie en meningen kunnen ordenen én kunnen beoordelen. Zij leren hierbij een kritische houding te ontplooien ten opzichte van hetgeen ze horen en zien, bijvoorbeeld op het internet.
  5. Onze kinderen leren wat een democratische rechtsstaat inhoudt en waarop onze democratie is gebaseerd. Zij weten dat er in een democratie verschillen in opvattingen zijn en zij leren hiermee om te gaan.

Er zijn geen items gevonden.