4.Samenwerken

Brede school De Rietkraag
Wij hebben als school op verschillende manieren gezorgd voor 'samenspraak', waarbij we openstaan voor feedback en reflectie van anderen. We zijn ons ervan bewust dat een onderwijsontwikkeling, in ons geval het verdiepen van de vier pijlers, alleen maar sterker vormgegeven kan worden, wanneer meerdere mensen hier (van een afstand) naar kijken en ons een spiegel voorhouden. We zetten, ook de komende jaren, in op:

 1. Samenwerking met ouders 
  We zien ouders als belangrijkste partners in het ontwikkelingsproces van onze kinderen, omdat zij de expert zijn en ons kunnen voorzien van belangrijke informatie over hun kind. We nodigen daarom alle ouders en hun kinderen aan het begin van het schooljaar uit voor een kennismakingsgesprek, waarbij ouders de leerkracht kunnen vertellen over hun kind. Kwaliteiten, noodzakelijke informatie en ervaringen uit voorgaande jaren worden door de ouders (en kind) met de leerkrachten gedeeld. Wij ervaren deze gesprekken als zeer  waardevol om met onze kinderen te kunnen gaan werken. Daarnaast kunnen ouders en kinderen drie keer in het jaar gebruik maken van een zogeheten tien minuten gesprek, waarbij zij op de hoogte gesteld worden van de cognitieve en sociaal-emotionele onwikkeling van het kind. Daarbij benadrukken we ook dat ook naast deze geplande gesprekken onze deur altijd open staat. Naast het uitwisselen van informatie over onze kinderen, nodigen we ouders ook uit om mee te denken over het onderwijs dat bij ons op school gegeven wordt. Er is een ‘klankbordgroep’ gevormd met tien ouders die op gezette tijden in het schooljaar met ons meedenkt over actuele onderwijsthema’s. Zo is bijvoorbeeld het groepsdoorbrekend werken met ouders besproken: wat zijn de voor- en nadelen voor kinderen en hoe zien ouders dit (in de toekomst) voor zich? Daarnaast staat het ouders vrij om zich aan te melden voor de medezeggeschapsraad (MR) of de ouderraad (OR). Op basis van kandidaatstelling en zo nodig verkiezingen kan een plek in de MR worden ingenomen.

 2. Samenwerking met het bestuur van mijnplein
  Als basisschool vallen wij onder het bestuur van mijnplein. Het bestuur onder leiding van Maarten Bauer brengt eens per drie jaar een bezoek aan onze school voor het teamgesprek. Er is jaarlijks een monitorgesprek met de directie. In het schooljaar 2017-2018 hebben wij met hen gesproken over de veranderende koers die wij als school wilden varen. In dit constructieve gesprek heeft het bestuur toegezegd vaker met ons mee te willen kijken en ons waar nodig van feedback op het proces te voorzien.
   
 3. Samenwerking met KOOS & andere voorschoolse voorzieningen 
  De informatie die wij als school van voorschoolse voorzieningen ontvangen, gebruiken wij om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen om de beginsituatie van het kind. Hoewel we al een aantal jaren samenwerken met KOOS (kinderopvang), mogen we ons sinds 2018 gelukkig prijzen met een Buitenschoolse Opvang en peuterspeelzaal bínnen onze schoolmuren.
  Tussen de voorschoolse opvang en ons als basisschool vindt, voor alle kinderen die gebruik hebben gemaakt van voorschoolse voorzieningen, een overdracht plaats middels PRAVOO (kind volgsysteem). Indien een leerling VVE (voor- en vroegschoolse educatie) heeft ontvangen, vindt er een warme overdracht (gesprek) plaats. Onze kleuterleerkrachten leggen huisbezoeken af bij álle jonge kinderen die starten op onze school, tevens met als doel om de beginsituatie zo helder mogelijk te krijgen. Op deze manier wordt er informatie over kinderen (in bijvoorbeeld achterstandssituaties) uitgewisseld om op deze manier het onderwijs in een doorgaande leerlijn te realiseren.

 4. Samenwerking met vervolgscholen  
  Aan het einde van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van kinderen, bijvoorbeeld door een verhuizing, informeren we de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van het kind. Ons streven is altijd om dit via een ‘warme overdracht’ te doen, waarbij we de vervolgschool bezoeken of de desbetreffende school uitnodigen om bij ons in overleg te gaan. Middels OSO (OverstapService Onderwijs) dragen wij digitaal de informatie ( een wettelijk verplicht onderwijskundig rapport) over onze kinderen over aan vervolgscholen, waaronder ook het voortgezet onderwijs.

 5. Het samenwerkingsverband (PO 2305)
  Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we als school samen met het samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners in de zorg. Een orthopedagoog vanuit het samenwerkingsverband bezoekt op gezette tijden onze school. Wanneer er een ondersteuningsvraag ligt, wordt deze in een consultatie samen met de intern begeleider, leerkracht en ouders aan de orthopedagoog gesteld. Zij bekijkt dan welke behoeftes er zijn en wat er nodig is om met de hulpvraag aan de slag te gaan.

 6. Samenwerking met ‘De Linderte’ 
  Sinds dit schooljaar (2018-2019) zoeken wij ook de samenwerking op met basisschool ‘De Linderte’ in Raalte-Noord. We zijn voornemens om onze expertise meer met elkaar te delen en vaker gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Zo organiseren wij dit schooljaar samen een aantal lezingen voor ouders en belangstellenden op het gebied van opvoeding. Ook schuiven wij, waar dit mogelijk en wenselijk is, aan bij cursussen die door externen aan leerkrachten of intern begeleiders gegeven worden.

 7. De Rietkraag’ als opleidingsschool 
  Vanaf het schooljaar 2012-2013 is brede school ‘De Rietkraag’ een gecertificeerde opleidingsschool. Dit houdt in dat er een samenwerking is met HBO-scholen die toekomstige leraren opleiden. De samenwerking tussen opleiding en werkveld heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Wij werken op dit moment actief samen met ‘De Landstede Raalte’ en de ‘Katholieke PABO Zwolle’. Kenmerkend voor ‘opleiden in de school’ is dat een basisschool een deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt om een student in te wijden in het beroep van leerkracht. De studenten/stagiaires vormen daartoe samen een stageleergroep. Onder leiding van de opleider in de school werken studenten samen aan een centrale schoolontwikkelingsvraag. Vanuit onderzoek worden praktijkervaringen gekoppeld aan theorie en wordt er gereflecteerd op het eigen handelen in samenwerking met anderen. Een stageleergroep werkt zowel product- als procesgericht. Deze werkwijze moet leiden tot verdieping, tot verbreding en tot groei van alle betrokken partijen, maar vooral tot ontwikkeling van de kinderen op onze school.

Er zijn geen items gevonden.