6.Eigenaar zijn

Brede school De Rietkraag
Het ontwikkelen van een persoonlijkheid, het groeien van een karakter; dat is wat wij in ons onderwijs belangrijk vinden. Dat je als kind eigenaar bent van je eigen leerproces, dat je inspraak ervaart en weet waaraan en waarvoor je werkt. En dat een kind daarbij aandacht heeft voor de wereld om zich heen, rekening kan houden met de belangen van anderen en respect toont voor zowel overeenkomsten als verschillen.

Eigenaarschap
Sinds 2018 proberen wij in ons rekenonderwijs het eigenaarschap meer bij onze kinderen te leggen. Aan het begin van een nieuw hoofdstuk nemen wij een pré-toets af, waarin de belangrijkste sommen uit het komende blok getoetst worden. Na deze afname samen geëvalueerd te hebben, weten zowel kind als leerkracht heel goed welke sommen een kind al onder de knie heeft en waar het nog extra instructie/begeleiding bij nodig heeft. We werken bij het rekenen dus niet meer met een vaste instructiegroep; deze wisselt afhankelijk van het onderwerp dat in een les centraal staat. Kinderen worden op deze manier gestimuleerd om zelf de extra instructie op te zoeken, wanneer ze duidelijk weten waar en wanneer ze dit nodig hebben. De leerkracht blijft steeds goed kijken of kinderen deze verantwoordelijkheid oppakken.  We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we het eigenaarschap ook bij andere vakken kunnen delen met onze kinderen.

Kennis over het proces van je eigen ontwikkeling 
Zicht op ontwikkeling, trots zijn op hetgeen je behaalt en steeds dat stapje verder durven zetten; dat is waar het ons om gaat. We geloven dat kennis over het proces van je eigen ontwikkeling bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde van kinderen. We brengen dit zichtbaar in de praktijk, bij bijvoorbeeld de creatieve vakken. Zowel bij handvaardigheid als bij tekenen laten we vaker dezelfde technieken terugkomen, zodat kinderen in de gelegenheid worden gesteld om ontwikkeling aan de leerkracht, maar vooral aan zichzelf te laten zien! Heb je vorig jaar geleerd om met perspectief te tekenen, dan mag je dat dit jaar, aan de hand van een nieuwe opdracht, wederom laten zien. Waar kan je jezelf uitdagen? Waar lukt het je om nóg een stap verder te zetten? Om uiteindelijk ook trots te kunnen en mogen zijn op hetgeen je gepresteerd hebt. Werk van leerlingen krijgt een prominente plek in onze hal. Onze rol als leerkracht verschuift, wij proberen vaker een coachende rol aan te nemen. We trachten steeds een groot beroep te doen op de eigen verantwoording en inbreng van onze kinderen en we zijn ons ervan bewust om het eigenaarschap steeds met hen te blijven delen.

Er zijn geen items gevonden.