1.Schooljaar 2022-2023

Afbeeldingsresultaat voor brede school De Rietkraag

Welkom bij onze digitale Schoolgids(schoolwiki). Met deze gids willen we u informeren over allerlei zaken die met Brede School de Rietkraag te maken hebben. Misschien is het uw eerste kennismaking met onze school, misschien kent u de school al uit verhalen van andere ouders of zit uw kind al op Brede School de Rietkraag en bent u nu in de gelegenheid deze gids te lezen. De ouders van nieuwe leerlingen heten we van harte welkom. Wij hopen dat u, mede dankzij deze schoolgids, een beetje bekend wordt met het gebeuren in en rond onze school. Mocht u desondanks vragen hebben, komt u hier dan gerust mee.

 

Wij willen ouders graag informeren over de doelstellingen die gehanteerd worden, de uitgangspunten waar die op gebaseerd zijn en met welke organisatie de school daar uitvoering aan geeft. Ouders hebben recht om te weten op welke wijze onze school de kwaliteit bewaakt en hoe de resultaten van de leerlingen worden vastgelegd en besproken worden met ouders. 

Natuurlijk hebben we geprobeerd om alles zo zorgvuldig mogelijk voor u aan te geven, toch kan het zijn dat bepaalde zaken lopende het schooljaar gewijzigd worden. In zulke gevallen zullen we u uiteraard steeds zo spoedig mogelijk informeren via onze nieuwsbrief en/of onze jaarkalender op de website.

Voor uitgebreide informatie kunt u ook terecht in ons schoolplan 2019-2023.

Wij hopen dat we u op deze manier een goed beeld geven van onze school en onze organisatie.

Namens het team van Brede School de Rietkraag,

Rudi Logtenberg (directeur)
           

Missie en Visie

Brede school de Rietkraag:

We geloven dat saamhorigheid, geborgenheid en warmte de grondleggers zijn voor de verdere ontwikkeling van het kind. ‘Samen’ beschouwen wij dan ook als voorwaarde voor ons onderwijs. Onze kinderen zitten niet alleen bij ons in de klas, maar vooral bij ons op school, waarbij we in tijden van vreugde en verdriet samen delen. Over vier jaar werken onze kinderen schoolbreed met elkaar samen. Je maakt nog steeds deel uit van een klas, maar het is een gewoonte geworden om ook lessen en activiteiten te volgen in andere ruimtes buiten je eigen klaslokaal. Je hebt nog steeds je eigen juf of meester, maar het is ook heel gewoon om een les bij een andere leerkracht te volgen. We kénnen elkaar en we hebben aandacht voor elkaar. 

Wij bieden onze kinderen kwalitatief goed onderwijs, met veel aandacht voor de basisvaardigheden. Over vier jaar is er een duidelijk onderscheid te zien tussen de basisvakken rekenen, lezen en taal in de ochtend en de wereldoriëntatievakken en creativiteit in de middag. We geloven in de brede ontwikkeling van het kind. We besteden zorg en aandacht aan onze uitleg; als leerkrachten kennen wij de kracht van instrueren. De leeromgeving is rijk, zowel in werkwijzen als in materialen. We weten dat kinderen op verschillende manieren leren. Daarnaast werken we op meerdere vakgebieden groepsdoorbrekend, zodat we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen. Met name in de middag werken we in thema’s, waarbij het onderzoekend en ontdekkend leren voorop staat. Je eigen nieuwsgierigheid gebruiken om kennis te halen; een vaardigheid die wij als school ook stimuleren. Daarbij kijken we naar het integreren van verschillende vakgebieden.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen eigenaar worden van het eigen leerproces. Over vier jaar weten kinderen waar zij zelf staan, waar kwaliteiten liggen én waar nog iets te halen valt. Naast de ouders zijn ook de kinderen gesprekspartner en nodigen wij hen uit om zélf te vertellen over de ontwikkeling die zij op school doormaken. Over vijf jaar kijken wij als school verder dan onze schoolmuren. We bereiden kinderen voor op actief burgerschap in onze hedendaagse pluriforme samenleving. We brengen hen respect bij voor andere overtuigingen en besteden aandacht aan de sociale vaardigheden die zij hierbij nodig hebben. Wij halen bewust en consequent de wereld ín de school. Ons onderwijs, met name bij de wereldoriëntatievakken, wordt verrijkt door kennis en kunde uit de maatschappij. Daarnaast krijgen kinderen de mogelijkheid om eigen kwaliteiten in te zetten in het onderwijsproces. We leren hen om met durf en lef te laten zien wat zij kunnen, maar dagen hen ook uit om nieuwe kwaliteiten te ontdekken. Buiten de schooltijden om bieden wij onze kinderen over vier jaar verschillende activiteiten aan, waarbij we ze verder laten kijken dan wellicht de eigen interesse reikt. Ook het waarderen van kwaliteiten van anderen staat centraal. Zowel bij kinderen als bij ons als leerkrachten.

Over vier jaar zijn wij nog steeds een school waar wij elkaar kénnen en waarbij we aandacht hebben voor elkaar. Onze hal is nog altijd de plek waar we samen vieren en delen. Maar ‘samen’ heeft ook een centrale plek binnen het onderwijs gekregen, samen werken en leren is voor onze kinderen een gewoonte geworden. Over vier jaar zijn wij nog steeds een school waar kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt. De kracht van instructie wordt ingezet bij de basisvakken, maar in ons onderwijs is ook ruimte ingericht voor onderzoekend en ontdekkend leren. Kinderen maken gebruik van eigen kwaliteiten én worden uitgedaagd om nieuwe kwaliteiten te ontdekken. Daarbij ligt het eigenaarschap ook bij kinderen; zij weten waar zij staan in het eigen leerproces. Over vier jaar zijn wij een school waarin de maatschappij betrokken is. Onze blik is naar buiten gericht en de wereld heeft een nadrukkelijke plek binnen ons onderwijs gekregen.


Er zijn geen items gevonden.