Ons onderwijs

We staan voor dat saamhorigheid, geborgenheid en warmte als grondleggers voor de verdere ontwikkeling van het kind. ‘Samen’ beschouwen wij dan ook als voorwaarde voor ons onderwijs. Onze kinderen zitten niet alleen bij ons in de klas, maar vooral bij ons op school, waarbij we in tijden van vreugde en verdriet samen delen. Onze kinderen werken schoolbreed met elkaar samen. De komende jaren werken we dit verder uit. Je maakt nog steeds deel uit van een klas, maar het is een gewoonte geworden om ook lessen en activiteiten te volgen in andere ruimtes buiten je eigen klaslokaal. Je hebt nog steeds je eigen juf of meester, maar het is ook heel gewoon om een les bij een andere leerkracht te volgen. We kénnen elkaar en we hebben aandacht voor elkaar.

 Wij bieden onze kinderen kwalitatief goed onderwijs, met veel aandacht voor de basisvaardigheden. Er is een duidelijk onderscheid te zien tussen de basisvakken rekenen, lezen en taal in de ochtend en de wereldoriëntatievakken (IPC) en creativiteit in de middag. We geloven in de brede ontwikkeling van het kind. We besteden zorg en aandacht aan onze uitleg; als leerkrachten kennen wij de kracht van instrueren. De leeromgeving is rijk, zowel in werkwijzen als in materialen. We weten dat kinderen op verschillende manieren leren. Daarnaast werken we in de middag groepsdoorbrekend, zodat we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen. We werken dan in thema’s, waarbij het onderzoekend en ontdekkend leren voorop staat. Je eigen nieuwsgierigheid gebruiken om kennis te halen; een vaardigheid die wij als school ook stimuleren. Daarbij kijken we naar het integreren van verschillende vakgebieden.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen eigenaar worden van het eigen leerproces. Kinderen leren waar zij zelf staan, waar kwaliteiten liggen én waar nog iets te halen valt. Naast de ouders zijn ook de kinderen gesprekspartner en nodigen wij hen uit om zélf te vertellen over de ontwikkeling die zij op school doormaken. Wij kijken als school verder dan onze schoolmuren. We bereiden kinderen voor op actief burgerschap in onze hedendaagse pluriforme samenleving. We brengen hen respect bij voor andere overtuigingen en besteden aandacht aan de sociale vaardigheden die zij hierbij nodig hebben. Wij halen bewust en consequent de wereld ín de school. Ons onderwijs, met name bij de wereldoriëntatievakken, wordt verrijkt door kennis en kunde uit de maatschappij.

Daarnaast krijgen kinderen de mogelijkheid om eigen kwaliteiten in te zetten in het onderwijsproces. We leren hen om met durf en lef te laten zien wat zij kunnen, maar dagen hen ook uit om nieuwe kwaliteiten te ontdekken. Ook het waarderen van kwaliteiten van anderen staat centraal. Zowel bij kinderen als bij ons als leerkrachten.