Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap van ouders is binnen het onderwijs geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Op de Rietkraag heeft die invulling gekregen via onze Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen en uit leden die rechtstreeks uit en door ouders worden gekozen. Op het ogenblik bestaat de M.R. van De Rietkraag uit 2 personeelsleden en 3 ouderleden. Leden worden telkens gekozen voor de duur van 3 zittingsjaren. Een zittingsjaar begint 1 augustus. Het is mogelijk om tussentijds af te treden.

Namens het personeel hebben zitting in de M.R.:
Mevr. Ruth Eusman
Mevr. Sandra Heuvink

Namens de ouders hebben zitting in de M.R.:
Mevr. Claudia Verbaas
Dhr. Adriaan Deventer

Medezeggenschap betekent het dragen van de medeverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren. D.w.z. dat een advies of instemming gegeven moet worden aan voorstellen van het bestuur van Mijnplein en / of schoolleiding. De raad heeft een controlerende functie. Zij toetst het beleid achteraf en let daarbij in het bijzonder op de procedures en uitkomsten van het beleid zoals:
-Personeelsbeleid (formatie en arbo);
-Huisvesting;
-Financieel beleid;
-Beheer gebouw;
-Vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. 

Tevens heeft er een lid van de MR ook zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR bestaat uit leden van de MR van de verschillende scholen die onder het bestuur vallen. De GMR draagt verantwoordelijkheid voor de schooloverstijgende zaken.
Indien u belangstelling heeft voor, of vragen heeft over de taak en de inhoud van onze MR, verwijzen wij u naar een van bovenstaande personen. Bij kandidaatstelling, verkiezingen, belangrijke feiten e.d. zal de MR zorg dragen voor een correcte informatie naar ouders en personeel.
Vergaderingen zijn in principe openbaar en worden via het publicatiebord in de hal van de school bekend gemaakt. Het reglement en goedgekeurde notulen van de vergaderingen zijn voor belangstellenden in te zien op school.

Hieronder vindt het jaarverslag van het afgelopen jaar:

Klik hier voor het MR jaarverslag, schooljaar 2014-2015
Klik hier voor het MR jaarverslag, schooljaar 2015-2016
Klik hier voor het MR jaarverslag, schooljaar 2016-2017
Klik hier voor het MR jaarverslag, schooljaar 2017-2018

Klik hier voor de notulen van 8 januari 2018
Klik hier voor de notulen van 20 maart 2018
Klik hier voor de notulen van 22 mei 2018
Klik hier voor de notulen van 12 juli 2018
Klik hier voor de notulen van 18 september 2018
Klik hier voor de notulen van 30 oktober 2018